Absolutoria przyznane

Autor: BK 17.07.2015 Nr: 28/2015

Czerwiec to miesiąc, w którym rady poszczególnych samorządów oceniają pracę, jaką włodarze wykonali w poprzednim roku. Podstawą do tej oceny jest analiza sprawozdań z wykonania budżetów za poprzedni rok. W roku 2015 na terenie naszego powiatu wszyscy Wójtowie, Burmistrzowie oraz Starosta otrzymali absolutoria świadczące o pozytywnej ocenie ich pracy. W poprzednich numerach GJ pisaliśmy o tym, że absolutoria otrzymali: Tadeusz Chrzan, starosta Jarosławski, Waldemar Paluch, burmistrz Jarosławia, a takżeAndrzej Czyż, wójt Gminy Chłopice i Bogdan Szylar, wójt Gminy Radymno. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące wykonania budżetów i przyznania absolutoriów pozostałym wójtom i burmistrzom z naszego powiatu.

Gmina Wiejska Jarosław

W Gminie Jarosław sesja absolutoryjna odbyła się we wtorek16 czerwca. Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi oraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Z dokumentów wynika, że plan dochodów budżetowych na rok 2014, który wynosił 36,687 mln zł, wykonany został w kwocie 35,525 mln zł. Stanowi to ponad 96,8%.

Po stronie wydatków zaplanowano 39,588 mln zł. Wykonano zaś niemal 94,2% tj. 37,277 mln zł. Podczas sesji obecni było 15 radnych, jednogłośnie zdecydowali oni o przyznaniu Romanowi Kałamarzowi, wójtowi Gminy Jarosław absolutorium.

 

Gmina Laszki

Rada Gmin Laszki obradowała w czwartek, 25 czerwca. Podobnie, jak w przypadku Gminy Jarosław, radni również byli jednogłośni. Zdecydowali oni o przyjęciu sprawozdań, a także udzieleniu Stanisławowi Gonciarzowi absolutorium. Za tą decyzją przemawiały pozytywne opinie Komisji Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wykonanie budżetu za rok 2014 na poziomie 91,6% po stronie dochodów (plan 22,4 mln zł, wykonanie 20,5 mln zł) oraz 87,2% po stronie wydatków (plan 24,7 mln zł, wykonanie 20,9 mln zł).

 

Gmina Pawłosiów

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Pawłosiów odbyła się w środę, 24 czerwca. Podczas niej radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu absolutorium Mariuszowi Reniowi, wójtowi Gminy Pawłosiów. Radni przyjęli również sprawozdanie finansowe, z którego wynika, że ubiegłoroczny budżet wykonany został w kwocie: 21,316 mln zł po stronie dochodów, co stanowi 91,89% planu (dochody planowano na 23,196 mln zł) oraz 23,059 mln zł po stronie wydatków (88,05% planu wynoszącego 26,187 mln zł).

 

Miasto i Gmina Pruchnik

Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku odbyła się we wtorek, 9 czerwca. Podobnie jak w wymienionych wyżej samorządach burmistrz Pruchnika, Wacław Szkoła otrzymał absolutorium jednogłośnie. Dane dotyczące wykonania budżetu Miasta i Gminy Pruchnik przedstawimy w najbliższym numerze GJ.

 

Miasto Radymno

W Radymnie losy absolutorium rozstrzygnęły się w piątek, 12 czerwca. Wtedy podczas sesji Rady Miasta Radymna podjęto uchwały dotyczące wykonania budżetu za rok 2014. Wśród 12 obecnych radnych 11 zagłosowało „za” udzieleniem absolutorium Romanowi Krzysztofowi, burmistrzowi Radymna, jedna osoba się wstrzymała. Budżet Miasta Radymna na rok 2014 po stronie dochodów zakładał kwotę 18,839 mln zł, wykonany został w kwocie 18,181 mln zł, czyli w ponad 96%. Po stronie wydatków plan zakładał kwotę 18,839 mln zł, wykonanie wyniosło natomiast 17,304 mln zł, co stanowi ponad 91%.

 

Gmina Roźwienica

Rada Gminy Roźwienica zebrała się w czwartek, 25 czerwca. Podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu oraz jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu Tomaszowi Kotlińskiemu, wójtowi Gminy Roźwienica absolutorium. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 19,4 mln zł, czyli 92,7% planu (który wynosił 20,879 mln zł). Po stronie wydatków wykonanie wyniosło 20,1 mln zł, czyli 92,5% planu (który wynosił 21,771 mln zł).

 

Gmina Rokietnica

Również Bożena Gmyrek, wójt Gminy Rokietnica otrzymała absolutorium po jednogłośnej decyzji radnych. Rada Gminy zebrała się w piątek, 12 czerwca. Wcześniej radni zatwierdzili sprawozdania z wykonania budżetu, z których wynika, że budżet za 2014 r. wykonany został w wysokości 11,859 mln zł po stronie dochodów (99,8% planu wynoszącego 11,839 mln zł), a także 13,077 mln zł po stronie wydatków (97,1% planu wynoszącego 13,459 mln zł).

 

Gmina Wiązownica

Wykonanie budżetu na rok 2014 w Gminie Wiązownica wyniosło 99,99% po stronie dochodów, co równa się wykonaniu w kwocie 31,269 mln zł z planowanych 31,274 mln zł. Po stronie wydatków wykonanie sięgnęło 96,81% i wyniosło 32,722 mln zł, z planowanych 33,801 mln zł. Wysokie wykonanie zdecydowało o przyznaniu Marianowi Ryznarowi, wójtowi Gminy Wiązownica absolutorium. Z pośród 12 obecnych radnych „za” przyznaniem Wójtowi absolutorium było 8, natomiast 4 przedstawicieli Rady było „przeciwnych”.

 

 

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane