Budżety gmin uchwalone

Autor: BK 22.01.2016 Nr: 3/2016

Jak co roku Rady poszczególnych miast i gmin zajmują się uchwaleniem planów finansowych dla swoich samorządów. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tegorocznych budżetów przyjętych przez kolejne samorządy.

Miasto i Gmina Pruchnik

XIII sesja Rady Miejskiej w Pruchniku odbyła się we wtorek, 29 grudnia 2015 r. Podczas niej odbyła się zarówno część opłatkowa z występami artystycznymi uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku, jak i prace radnych nad projektami uchwał przedstawionymi przez burmistrza Wacława Szkołę. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa na 2016 r., która radni przyjęli jednogłośnie.

   Plan finansowy miasta i gminy Pruchnik zakłada, że dochody w 2016 r. wyniosą ok. 30,16 mln zł. Wydatki natomiast przewidziano w kwocie ok. 30,34 mln zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę niemal 4,2 mln zł.

   Na transport i łączność samorząd wyda w tym roku niemal 2,8 mln zł, 1,5 mln zł z tej kwoty to dotacja dla Powiatu Jarosławskiego związana z budową drogi powiatowej Pruchnik - Nienadowa (tzw. brama na Bieszczady). Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono ok. 380 tys. zł. Na administrację niemal 3,57 mln zł.

   Największą grupę wydatków stanowią oczywiście te związane z oświatą i wychowaniem. Łącznie to niemal 12 mln zł. Z tego ok. 5,6 mln zł wykorzystane zostanie na funkcjonowanie szkół podstawowych, ponad 1 mln zł na przedszkola i oddziały przedszkolne, ponad 3,5 mln zł na gimnazja. Blisko 730 tys. zł przeznaczono na działalność szkół artystycznych, a niemal 190 tys. zł na dożywianie uczniów.

   Zadania pomocy społecznej to wydatki planowane na poziomie ponad 6 mln zł. Gospodarka komunalna pochłonie ok. 1,72 mln zł, z czego gospodarka ściekami i ochrona wód to ponad 905 tys. zł, a gospodarka odpadami ok. 554 tys. zł. Na działalność Ochotniczych Straży Pozarnych przeznaczono ok. 420 tys. zł. Kulutra i ochrona dziedzictwa narodowego to wydatki na poziomie 525 tys. zł. Na kulturę fizyczną przewidziano natomiast ok. 1,45 mln zł, z czego ponad 1 mln zł przeznaczony zostanie na inwestycje w obiekty sportowe.

   Budżet przewiduje także przyznanie poszczególnym sołectwom środków tzw. funduszy sołeckich. Sołectwo Hawłowice otrzyma w tym roku ok. 21 tys. zł; Jodłówka ok. 30 tys. zł; Jodłówka Parcelacja ok. 18 tys. zł; Kramarzówka ok. 30 tys. zł; Rozbórz Długi ok. 30 tys. zł; Rozbórz Okrągły ok. 19,5 tys. zł; Rzeplin ok. 18 tys. zł; a Świebodna blisko 22 tys. zł.

 

Gmina Radymno
Również 29 grudnia odbyła się sesja budżetowa Gminy Radymno. W głosowaniu radni przyjęli proponowany przez wójta Bogdana Szylara projekt budżetu na 2016 r. Zakłada on dochody gminy na poziomie 29,9 mln zł, przy wydatkach ok. 29,34 mln zł (w tym ok. 2,47 mln zł wydatków inwestycyjnych). Nadwyżka budżetu w kwocie ok. 540 tys. zł wykorzystana zostanie na spłatę kredytów.

   Wśród tegorocznych wydatków niemal 13 mln zł przeznaczono na oświatę i wychowanie (ok. 7,6 mln zł na szkoły podstawowe; ok. 1,4 mln zł na przedszkola i oddziały przedszkolne; ok. 3,1 mln zł na gimnazja oraz niemal 420 tys zł na dożywianie uczniów). Zadania związane z pomocą społeczną to wydatki planowane na ok. 6,4 mln zł. Nieco ponad 3,6 mln zł wydane zostanie na administrację, ok. 1,9 mln zł na gospodarkę komunalną, z czego gospodarka ściekowa i ochrona wód to ok. 546 tys. zł, a gospodarka odpadami ok. 880 tys. zł. Na transport przewidziano ponad 1 mln zł. Ok. 710 tys. zł wydane zostanie na wybudowanie sieci wodociągowych (Zaleska Wola - Chałupki Chotynieckie oraz Zabłotce). Gospodarka mieszkaniowa pochłonie ok. 610 tys. zł. Kultura fizyczna i sport to wydatki na kwotę ponad 950 tys. zł (w tym wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sportową). Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to koszt ok. 230 tys. zł. Na bezpieczeństwo wewnętrzne i ochronę przeciwpożarową przeznaczono natomiast ok. 275 tys. zł, z czego niemal 250 tys. zł zarezerwowano dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

   Poszczególne miejscowości otrzymają także środki funduszu sołeckiego:

Budzyń ok. 10 tys. zł; Chałupki Chotynieckie ok. 5,7 tys. zł; Chotyniec 26,5 tys. zł; Duńkowice ok. 27 tys. zł; Grabowiec ok. 8,9 tys. zł; Korczowa ok. 22,2 tys. zł; Łazy ok. 27,3 tys. zł; Michałówka 13,8 tys. zł; Młyny 13,4 tys. zł; Nienowice 23,4 tys. zł; Ostrów 27,3 tys. zł; Piaski 10,9 tys. zł; Skołoszów 27,3 tys. zł; Sośnica 27,3 tys. zł; Sośnica-Brzeg 10 tys. zł; Święte 27,3 tys. zł; Zaleska Wola 9,7 tys. zł; Zabłotce 16,4 tys. zł; Zamojsce 12 tys. zł.

 

Miasto Radymno

W środę, 30 grudnia odbyła się sesja budżetowa Rady Miasta Radymno. Podczas niej radni przyjęli zaproponowany przez burmistrza Krzysztofa Romana plan finansowy miasta na rok 2016.

   Budżet Radymna po stronie dochodów zamyka się w kwocie ok. 15,8 mln zł. Po stronie wydatków mamy 15,575 mln zł, z czego nieco ponad 700 tys. zł to wydatki majątkowe.

W bieżącym roku samorząd Radymna wyda blisko 6,3 mln zł na oświatę i wychowanie. Nieco ponad 2,7 mln zł z tej kwoty przeznaczone zostanie na funkcjonowanie szkół podstawowych, ok. 1,7 mln zł na przedszkola, a niemal 1,4 mln zł na gimnazja. Dożywianie i funkcjonowanie szkolnych stołówek pochłonie natomiast ok. 320 tys. zł.

   Blisko 3,1 mln zł wydane ma zostać na zadania pomocy społecznej. Na administrację zarezerwowano ok. 2,45 mln zł. Niemal 1,4 mln zł to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym gosp. ściekowa i ochrona wód ok. 30 tys. zł, gospodarka odpadami ok. 774 tys. zł). Wydatki związane z transportem i łącznością to ok. 344 tys. zł. Gspodarka mieszkaniowa to wydatki na poziomie ok. 416 tys. zł. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zarezerwowano ok. 76 tys. zł (blisko 54 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej, a niemal 21 tys. zł, na zadania ratownictwa wodnego). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zarezerwowano ok. 427 tys. zł. Natomiast na kulturę fizyczną wydane zostanie ok. 243 tys. zł.

 

Gmina Roźwienica

30 grudnia obradowała także Rada Gminy Roźwienica. Radni jednogłośnie zgodzili się na przyjęcie uchwały zaproponowanej przez wójta Tomasza Kotlińskiego. Budżet gminy w roku 2016 zaplanowano po stronie dochodów na niemal 18,5 mln zł. Wydatki zaplanowano w wysokości niemal 17,6 mln zł, z czego ok. 1,1 mln zł to wydatki majątkowe. Nadwyżka budżetowa w kwocie niemal 900 tys. zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów.

   Tegoroczny budżet Gminy Roźwienica zakłada wydatki na oświatę i wychowanie na poziomie 9,3 mln zł, z tego ok. 6,26 mln zł przeznaczone zostało na szkoły podstawowe, ok. 755 tys. zł na przedszkola i oddziały przedszkolne, a blisko 2 mln zł na gimnazja. Wśród wydatków na oświatę znalazło się ok. 765 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację prac przy budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Węgierce. Blisko 230 tys. zł wydane zostanie na dożywianie uczniów.

   Na zadania pomocy społecznej gmina zarezerwował a ok. 3,44 mln zł. Nieco ponad 2 mln zł wyniosą w tym roku wydatki na administrację. Niemal 910 tys. zł na gospodarkę komunalną, z czego gosp. ściekowa i ochrona wód to ok. 513 tys. zł, a gosp. odpadami to ok. 276 tys. zł.

   Gospodarka mieszkaniowa pochłonie ok. 335 tys. zł, na drogi gminne samorząd przewidział 49 tys. zł. Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono ok. 130 tys. zł. Niemal 180 tys. zł to wydatki na kulturę fizyczną. Natomiast kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to ok. 78 tys. zł. Swoje fundusze otrzymają też poszczególne sołectwa: Bystrowice otrzymają ok. 20,7 tys. zł; Cząstkowice ok. 18,8 tys. zł; Chorzów ok. 13,5 tys. zł; Czudowice ok. 12,2 tys. zł; Mokra ok. 12,9 tys. zł; Roźwienica ok. 25,5 tys. zł; Rudołowice ok. 28,5 tys. zł; Tyniowice ok. 19,6 tys. zł; Węgierka ok. 28,5 tys. zł; Więckowice ok. 11,8 tys. zł; Wola Roźwienicka ok. 20,9 tys. zł; a Wola Węgierska ok. 23,2 tys. zł.

 

W poprzednim numerze pisaliśmy o planach finansowych Gminy Chłopice oraz Gminy Pawłosiów). W kolejnych numerach GJ przedstawimy budżety pozostałych gmin. Na ich uchwalenie samorządy mają czas do 31 stycznia.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum