Burmistrz i wójt z absolutorium

Autor: 17.06.2016 Nr: 24/2016
Burmistrz MiG Kańczuga Jacek Sołek otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.
Burmistrz MiG Kańczuga Jacek Sołek otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

W poniedziałek, 30 maja, odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Kańczudze, podczas której radni głosowali nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy. Taka sama procedura odbyła się w poniedziałek, 13 czerwca podczas sesji Rady Gminy Przeworsk.

Kańczuga

Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem opinii Komisji Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 rok oraz opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej wniosku w sprawie absolutorium.

   Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie oceniła realizację budżetu za 2015 r. i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga.

   Rada Miejska uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2015 r., przyjęła 12 głosami za, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. przyjęto również 12 głosami. Od głosu wstrzymali się radni z Kańczugi: Ewa Jodłowska-Zając, Janusz Broda i Marek Dyrkacz.

   W toku obrad, Rada Miejska przyjęła m.in. uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016–2021”.

 

Przeworsk

Rada Gminy Przeworsk jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Danielowi Krawcowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podjęcie takiej uchwały poprzedzone było analizą sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r., sprawozdania  finansowego Gminy Przeworsk za 2015 r. i informacji o stanie mienia komunalnego.

   Planowane dochody w wysokości 38,3 mln wykonano w kwocie 39,7 mln zł, co stanowi 103,6 % planu. Planowane wydatki w wysokości 37,0 mln zł wykonano w kwocie 35,5 mln zł, co stanowi 95,9% planu. Budżet za 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4,1 mln zł.

   Wójt podziękował za udzielone absolutorium i zapewnił o dalszych intensywnych działaniach na rzecz rozwoju naszej gminy.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum