Absolutoria przyznane

Autor: md 24.06.2016 Nr: 25/2016
Sesja absolutoryjna w Radymnie
Sesja absolutoryjna w Radymnie
Fot. UG Radymno

Wójtowie gmin Laszki, Radymno oraz Chłopice mają powody do zadowolenia. Radni udzielili im absolutoriów za wykonanie budżetów za 2015 rok.

Gmina Laszki

Rada Gminy Laszki obradowała w czwartek, 16 czerwca. Radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium Stanisławowi Gonciarzowi, wójtowi Gminy Laszki. Za tą decyzją przemawiały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, a także wykonanie budżetu za 2015 rok na poziomie 95,18% po stronie dochodów (plan 22 681 206,70 zł; wykonanie 21 587 212,08 zł) oraz 89,21% po stronie wydatków (plan 23 787 726,70 zł; wykonanie 21 221 163,97 zł).

 

Gmina Radymno

W Radymnie losy absolutorium rozstrzygnęły się w piątek, 17 czerwca. Z podsumowania wynika, że budżet za 2015 rok po stronie dochodów został wykonany w 99,22% (plan 34 153 063,30 zł; wykonanie 33 886 738,69) oraz w 94,99% po stronie wydatków (37 689 720,49 zł; wykonanie 35 799 624,60 zł). Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, informacją o stanie mienia Gminy Radymno, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej radni większością głosów udzielili absolutorium Bogdanowi Szylarowi, wójtowi Gminy Radymno. Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących i jednym głosie przeciwnym.

 

Gmina Chłopice

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Chłopice odbyła się w piątek, 17 czerwca. Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem opinii Komisji Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu Wójta Gminy Chłopice z wykonania budżetu za 2015 r.,

   Planowane na 2015 r. dochody w kwocie 19 392 011,70 zł, wykonano w wysokości 19 069 913,79 zł, co stanowi 98,34%. Wydatki planowane w wysokości 20 289 539,20 zł, zostały wykonane w kwocie 18 705 874,84 zł, tj. 92,19% planu. Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 4 998 088,29 zł. Budżet na 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 364 038,95 zł. Zobowiązania gminy na koniec roku to 6,2 mln zł.

   W dalszej części przedstawiono opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chłopice w sprawie wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego, opinię w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 r. Gminy Chłopice, wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chłopice oraz opinię RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji o udzielenie absolutorium.

   Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przyjęto 13 głosami pozytywnymi. Natomiast uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chłopice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. została przyjęta 12 głosami. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wójt Andrzej Czyż podziękował radnym za głosowanie, a pracownikom Urzędu Gminy za całoroczną pracę nad realizacją budżetu.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum