Jednogłośna decyzja

Autor: md 01.07.2016 Nr: 26/2016

XVIII sesja Rady Miejskiej w Pruchniku odbyła się w czwartek, 16 czerwca. Najważniejszym jej punktem było udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pruchnik absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok. Radni byli w tej sprawie zgodni.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowe zostały szczegółowo przeanalizowane przez radnych na posiedzeniach komisji stałych. Zanim obradujący podjęli decyzję o przyznaniu Wacławowi Szkole, burmistrzowi Pruchnika absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok, zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego sprawozdania, wnioskiem wraz z opiniami Komisji Rewizyjnej z opinią RIO o przedłożonym wniosku oraz opiniami Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetowo-Gospodarczej.

   Z podsumowania wynika, że budżet Miasta i Gminy Pruchnik za 2015 rok po stronie dochodów został wykonany w 100,12% (plan 32 900 679,28 zł; wykonanie 32 940 982,31 zł) oraz w 94,11% po stronie wydatków (plan 33 706 981,22 zł; wykonanie 31 721 505,17zł).

   Biorąc pod uwagę pozytywne opinie odnośnie wykonania budżetu, bardzo dobrą kondycję finansową Gminy Pruchnik oraz brak nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach, głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium było jedynie formalnością. Radni podjęli tę decyzję jednogłośnie.

   Podczas sesji radni wyrazili również zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu w kwocie 50 000,00 zł na budowę chodnika w Kramarzówce oraz przeznaczyli środki finansowe w kwocie 602 699,00 zł, niezbędne do rozpoczęcia prac związanych z modernizacją drogi gminnej – ul. Przemyskiej w Pruchniku.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum