Absolutoria przyznane

Autor: BK 15.07.2016 Nr: 28/2016

W środę, 29 czerwca odbyły się sesje absolutoryjne w dwóch gminach naszego powiatu. Radni zdecydowali o pozytywnej ocenie wykonania ubiegłorocznych budżetów i przyznaniu absolutoriów Bożenie Gmyrek, wójt Gminy Rokietnica oraz Marianowi Ryznarowi, wójtowi Gminy Wiązownica.

W poprzednich numerach GJ opisywaliśmy procedury absolutoryjne w poszczególnych samorządach naszego powiatu. Dziś uzupełniamy te dane o dwie ostatni gminy, w których rani ocenili pracę włodarzy pod kątem wykonania ubiegłorocznego budżetu. W obydwu samorządach sesje odbyły się 29 czerwca.

 

Gmina Rokietnica: wszyscy radni „za absolutorium”

Członkowie Rady Gminy Rokietnica podczas głosowań dotyczących przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Bożenie Gmyrek, byli jednogłośni. Wszystkich 15 radnych obecnych na sesji zadecydowało o pozytywnej ocenie pracy Wójt.

   Mocnym argumentem za takim głosowaniem było wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Po stronie dochodów budżetu za 2015 r. z zaplanowanej kwoty niemal 12,39 mln zł udało się wykonać blisko 12,59 mln zł co stanowi 101,6% planu.

   Nieco niższy wskaźnik wykonania budżetu zanotowano po stronie wydatków. Z zaplanowanych ok. 12,85 mln zł, władzom gminy udało się wykonać wydatki na poziomie niemal 11,98 mln zł. To stanowi 93,1% planu.

 

Gmina Wiązownica: głosowanie bez opozycji

Nieco inna sytuacja miała miejsce podczas sesji Rady Gminy Wiązownica. Choć jego wynik również był pozytywny, a radni nie tylko przyjęli sprawozdanie finansowe, ale także udzielili Marianowi Ryznarowi absolutorium, jednak w sesji uczestniczyło jedynie 8 radnych z 15-osobowego składu Rady. Wszyscy opowiedzieli się za przyznaniem Wójtowi absolutorium co wystarczyło, aby podjąć prawomocną uchwałę. Przy głosowaniu nad absolutorium konieczne jest bowiem uzyskanie bezwzględnej ilość głosów (co przy 15 osobowej Radzie, oznacza, że za daną uchwałą musi głosować przynajmniej 8 radnych).

   Choć duża liczba nieobecnych na (jednej z najważniejszych w roku) sesji radnych może budzić wątpliwości nie pozostawią ich wyniki wykonania budżetu.

Dochody zaplanowane na kwotę ok. 33,96 mln zł wykonane zostały w kwocie ponad 34,18 mln zł co stanowi 100,65% planu. Wydatki zaś zaplanowane na 34,87 mln zł wykonano w wysokości ok. 96% co dało kwotę blisko 33,49 mln zł.

 

Przypomnijmy, że wcześniej absolutoria otrzymali niemal wszyscy włodarze samorządów z terenu naszego powiatu (wójtowie, burmistrzowie oraz starosta). Uchwały o udzielenie absolutorium nie przyjęła jedynie Rada Miasta Jarosławia.

Komentarze
Popularne
Komentowane