Przedszkolaki są gotowe na start

Autor: ts 21.10.2016 Nr: 42/2016
Przedszkolaki są gotowe na start

Od początku października w Przedszkolu nr 14, działającym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu, prowadzonym przez Powiat Jarosławski, realizowany jest projekt pod nazwą „Przedszkolaki gotowe na start”. Jego wartość wynosi blisko 200 tys. złotych (dokładnie 197 488,75 zł, z czego 15% jest wkładem własnym Powiatu Jarosławskiego) pozyskanych z funduszy europejskich.


Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Prace nad jego przygotowaniem rozpoczęły się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku i poprzedziła je diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów oddziałów przedszkolnych.

W wyniku analizy tych potrzeb opracowano program wsparcia dla przedszkolaków, którego głównym założeniem było zorganizowanie takich form pracy z dziećmi wspierającymi ich rozwój w sferze ruchowej, poznawczej i społecznej, które dotychczas nie były w naszym przedszkolu organizowane – tłumaczy Wojciech Głąb, dyrektor SOSW.

   Zaproponowane przez Ośrodek działania wspierające przedszkolaki i ich rodziców, spotkały się z dużym zainteresowaniem starosty jarosławskiego, Tadeusza Chrzana, który postanowił zapewnić pomoc finansową i merytoryczną, w wyniku której sfinalizowano prace nad projektem. W efekcie przyjętego do realizacji programu w roku szkolnym 2016/2017 10 dzieci z oddziałów przedszkolnych zostanie objętych dodatkowymi zajęciami, których celem jest rewalidacja i podniesienie poziomu ich funkcjonowania.

– W ramach programu „Przedszkolaki gotowe na start” zaplanowaliśmy dodatkowe zajęcia z zakresu rewalidacji i rehabilitacji, takie jak: zajęcia aktywizujące, rozwijające zainteresowania otaczającym światem, zajęcia ruchowo-muzyczno-artystyczne. Są też zajęcia dodatkowe z zakresu rehabilitacji ruchowej takie jak zajęcia na basenie, z hipoterapii i dodatkowe z zakresu fizjoterapii. Ponadto w czerwcu 2017 r. zostanie zorganizowany wyjazd dzieci wraz z jednym rodzicem lub opiekunem prawnym na wycieczkę „Zielone Przedszkole” – wymienia dyrektor W. Głąb. 

   Dodatkowo w ramach działań projektowych w Ośrodku ma powstać nowa, dobrze wyposażona pracownia do rehabilitacji ruchowej, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt do sali stymulacji polisensorycznej i sali do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej. Doposażone w pomoce i materiały do prowadzenia zajęć zostaną także sale przedszkolne. Udział dzieci we wszystkich formach zajęć oraz wyjazd na wycieczkę dzieci i rodziców jest bezpłatny, a koszty są pokrywane z funduszy unijnych.

Komentarze
Popularne
Komentowane