Gminy przyjmują budżety

Autor: 20.01.2017 Nr: 3/2017
Sieniawa. Rada jednogłośnie opowiedziała się za budżetem.
Sieniawa. Rada jednogłośnie opowiedziała się za budżetem.

Grudzień i styczeń to czas, kiedy samorządy pochylają się nad uchwałą budżetową na nadchodzący rok.

Rada Miejska w Sieniawie przyjęła najwyższy kwotowo, prorozwojowy budżet ostatnich lat. Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 36 mln zł, a wydatki określono na kwotę 37,3 mln zł, w tym wyodrębniony, realizowany po raz pierwszy Fundusz Sołecki w kwocie 208,5 tys. zł. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 11,8 mln zł. Kwotę 2,1 mln zł przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z odsetkami. Zakłada się deficyt budżetu w kwocie 1,2 mln zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

   W wydatkach rekordową kwotę stanowią inwestycje, bo aż 12 mln zł, co stanowi 1/3 budżetu. Na budowę hali sportowej i basenu zaplanowano 8 mln zł, remont dotychczasowej hali sportowej 2,5 mln zł, budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Rudka, Wylewa, Leżachów i Czerwona Wola to kwota 1,1 mln zł. Nakłady na oświatę wyniosą ok. 9 mln zł – utrzymanie 5 szkół podstawowych, gimnazjum i dwóch przedszkoli. Na pomoc społeczną 2,5 mln zł, administrację publiczną 2,4 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1,4 mln zł.

To budżet wyjściowy, ujmujący ramowo wszystkie bieżące zadania i obowiązki nałożone na gminę, z wyraźnym, mocnym akcentem na historyczne inwestycje, jak hala sportowa z basenem – mówi burmistrz Adam Woś. – W trakcie roku budżetowego może zostać zmodyfikowany i jeszcze zwiększony poprzez wprowadzanie zadań, na które uzyskamy środki finansowe z zewnątrz, głównie z funduszy unijnych.

   W sesji uczestniczyło 10 radnych i wszyscy jednomyślnie głosowali za przyjęciem budżetu na 2017 r.

 

Budżet Gminy Tryńcza na rok 2017 jest proinwestycyjny, nastawiony na zaspokajanie potrzeb społecznych oraz przygotowany na absorbcję środków zewnętrznych.

Dochody zostały zaplanowane na kwotę 34,6 mln zł, natomiast wydatki na 32,5 mln zł, w tym wydatki inwestycyjne 4,6 mln zł.

   Wydatki planowane są zarówno na bieżące funkcjonowanie samorządu oraz realizację zadań wynikających z prawa, jak również na inwestycje. 39,2% całości wydatków to te związane z pomocą społeczną, pomocą stypendialną oraz świadczeniami na rzecz mieszkańców, 25,5 % wydatki związane z oświatą, 12,6 % przebudowa, budowa oraz remont dróg gminnych, 4,0 % wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i sportem, a 2,5 % wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum