Reorganizacja szkół i wojna o żłobek

Autor: bk 17.02.2017 Nr: 7/2017
Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. Jednomyślności zabrakło za to przy decyzji w sprawie zarezerwowania 1,2 mln zł na powstanie żłobka.
Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego. Jednomyślności zabrakło za to przy decyzji w sprawie zarezerwowania 1,2 mln zł na powstanie żłobka.

Dostosowanie sieci miejskich szkół było jednym z najważniejszych punktów sesji Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się w poniedziałek, 13 lutego. Sporo emocji wywołał również projekt dotyczący przystosowania części budynku gimnazjum nr 3 na żłobek.

Sprawy oświatowe zdominowały XL sesję Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się w poniedziałek, 13 lutego. Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych przez radnych była konieczność dostosowania sieci szkół podstawowych do wymogów ogólnopolskiej reformy oświaty.

   Rozpoczynając dyskusję na ten temat Janusz Szkodny, przewodniczący Rady Miasta podkreślał, że przygotowanie projektu zmian poprzedzone było spotkaniami i konsultacjami ze środowiskami oświatowymi oraz rodzicami.

   Antoni Lotycz, przewodniczący Komisji Oświaty podkreślał, że powołany przez Burmistrza zespół oświatowy analizował możliwe rozwiązania, tworząc trzy warianty. Efektem dalszych prac było wypracowanie jednego, który ma stanowić najlepsze rozwiązanie dla uczniów wszystkich placówek. Podkreślał również, iż podczas prac obecni byli dyrektorzy, przedstawiciele rad pedagogicznych, rad rodziców oraz oświatowych związków zawodowych.

   Przed głosowaniem radni dopytywali o szczegóły konkretnych rozwiązań, dotyczących choćby przeniesienia SP 11 do budynku Zespołu Szkół im. Czartoryskich, m.in. do sal przystosowanych przed rokiem dla potrzeb SP 4.

   Radny Michał Muzyczka podkreślał, że przyjęcie projektu reorganizacji sieci szkół to kolejny etap dyskusji, na wypracowanie rozwiązań miasto ma czas do 31 marca.

   Przyjęty jednogłośnie przez Radę projekt zakłada utworzenie:

- Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. 3 Maja 30) powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum nr 1, jako szkoły ośmioklasowej z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi;

-  Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. Jana Pawła II 26) powstałej z przekształcenia publicznego Gimnazjum nr 2, jako szkoły ośmioklasowej z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi;

- przekształcenie Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Żeromskiego 4) w szkołę ośmioklasową;

- Szkoły Podstawowej nr 5 (ul. Traugutta 15) jako szkoły szkoły ośmioklasowej z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi (dotychczasowego PG nr 5);

- Szkoły Podstawowej nr 6 (ul. Spytka 2 oraz Plac Piotra Skargi 1) jako szkoły ośmioklasowej z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi (PG nr 3);

- Szkoły Podstawowe: SP nr 7 (ul. Dolnoleżajska 16); SP nr 9 (ul. Łazy Kostkowskie 14); SP 10 (os. Słoneczne 7) staną się szkołami ośmioklasowymi;

- Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi (ul. Kraszewskiego 1 oraz ul. Kraszewskiego 39) stanie się szkołą ośmioklasową z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi (PG nr 4).

   Zmiany wejść mają w życie od 1 września 2017 r. Szkoły z oddziałami gimnazjalnymi w roku szkolnym 2017/2018 prowadzić będą II i III klasę gimnazjum, w roku szkolnym 2018/2019 tylko III klasę gimnazjum, a od września 2019 będą to już tylko szkoły ośmioklasowe.

 

Żłobek potrzebny, ale wzbudzający emocje

Prawdziwą burze wywołał inny, przedstawiony przez burmistrza - Waldemara Palucha, projekt dotyczący systemu oświaty. Zakładał on przekazanie kwoty 1,2 mln zł na utworzenie Miejskiego Żłobka nr 1. „Radosny Zakątek” miałby mieścić się w części budynku dotychczasowego Publicznego Gimnazjum nr 3 (przy Placu Piotra Skargi 1).

   Dyskutując nad tym projektem uchwały radni podkreślali, iż jest to kolejna sytuacja, kiedy są stawiani pod ścianą, otrzymując dokumenty tuż przed sesją.

   W. Paluch wyjaśniał, iż pomysł ten ma nie tylko rozwiązać potrzebę powstania tego typu placówek w mieście, ale także pozwolić na zapewnienie pracy dla nauczycieli i osób z administracji budynku. Informował również, iż czas procesowania nad tym projektem związany jest z terminami dotyczącymi dofinansowania, jakie Jarosław otrzymać może na dostosowanie budynku dla potrzeb żłobka. Wstępnie na ten cel przyznano miastu ok. 520 tys. zł z rządowego programu „Maluch plus”.

– Dowiedzieliśmy się o tym pomyśle bardzo późno i mamy szczątkowe informacje, na podstawie, których mamy decydować – podkreślał Korneliusz Polit, który podkreślał, że nie można zgodzić się na taki styl współpracy między Burmistrzem a Radą. Radny wyrażał również wątpliwości dotyczące wysokości kosztów zaplanowanych na dostosowanie budynku na potrzeby maluchów.

  Do jego głosu przyłączyli się również inni radni, podkreślając, iż znowu dowiadują się o działaniach dotyczących składanych przez urząd projektów w ostatniej chwili.

   Radni Mariusz Walter oraz Michał Muzyczka w związku z tym apelowalido Rady, aby nie przyjmowała przedstawianego projektu. Podkreślali przy tym, że ważny dla miasta temat żłobków powinien zostać rozwiązany w inny, tańszy sposób.

Ostatecznie podczas głosowania 7 radych było „za” przyjęciem projektu uchwały i zabezpieczeniem 1,2 mln zł na przystosowanie budynku i zorganizowanie żłobka (z czego ponad 0,5 mln zł pochodzić ma z dofinansowania). Kolejnych 8 radnych wstrzymało się od głosu, co przy jedynie trzech głosach „przeciw” oznacza, że Rada przyjęła uchwałę.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum