LPR dla Gminy Radymno

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Radymno na lata 2017-2022” jest narzędziem określającym kierunki działań planowanych przez samorząd lokalny w zakresie rewitalizacji.

 

Zasięg LPR obejmuje 4 sołectwa: Duńkowice, Ostrów, Święte, Zabłotce. Obszar rewitalizacji wyznaczony został w oparciu o wielokryterialną szczegółową diagnozę społeczną, przestrzenną oraz gospodarczą bazującą na danych ilościowych oraz jakościowych.W ramach prac nad LPR przewidziano zastosowanie zasady partnerstwa. Do głównych grup uczestniczących w procesie tworzenia dokumentu należą: mieszkańcy Gminy Radymno, władze samorządowe i urzędnicy UG Radymno, pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji społecznych. Wypracowana została wizja stanu obszaru zdegradowanego po przeprowadzeniu rewitalizacji: „Radymno staje się gminą przyjazną mieszkańcom, w pełni wykorzystującą walory przyrodnicze kulturalne i społeczne, dając możliwość podniesienia standardu życia mieszkańcom, oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyprowadzony z kryzysu obszar rewitalizacji będzie tworzył przestrzeń do aktywności publicznej, społecznej i gospodarczej nie tylko dla mieszkańców obszaru zdegradowanego, ale i całej gminy, podnosząc jej atrakcyjność społeczną, inwestycyjną oraz jakość życia jej mieszkańców”.Znaczna część koncepcji projektowych to efekt pomysłów zgłaszanych w trakcie spotkań i wizyty studyjnej przez mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji, przedsiębiorców oraz władz i instytucji samorządowych. Odpowiadają one zatem rzeczywistym potrzebom zgłaszanym przez realnych użytkowników obszaru rewitalizacji. Finansowanie poszczególnych przedsięwzięć zaplanowano przy wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych (RPO WP na lata 2014 – 2020, PO IŚ itp.) oraz programów krajowych.Z zawartością Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radymno można zapoznać się na stronie internetowej gminy – www.ugradymno.pl/rewitalizacja.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum