Program rewitalizacji szansą na wielkie zmiany w mieście

Autor: 16.06.2017 Nr: 24/2017
Rewitalizacja obejmie m.in. kompleksową rewitalizację tzw. Starego Miasta Przeworska.
Rewitalizacja obejmie m.in. kompleksową rewitalizację tzw. Starego Miasta Przeworska.

Rada Miasta Przeworska podczas sesji 25 maja przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022. To jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych Gminy Miejskiej Przeworsk.

Gminny Program Rewitalizacji jest niezbędnym dokumentem, który należy wykazać w chwili ubiegania się o środki zewnętrzne, zwłaszcza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – mówił zastępca burmistrza Wojciech Superson. – Został on zaopiniowany przez szereg instytucji szczebla wojewódzkiego i gminnego, a także poddany konsultacjom społecznym.

   Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, tzn. takich, na których został zidentyfikowany stan kryzysowy, spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. Program rewitalizacji dla Przeworska przedstawiła Karolina Markuszewska, przedstawicielka firmy EU-Consult z Gdańska.

   GPR powstał na podstawie przeprowadzonej diagnozy, która służyła do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Obszar podzielony został na strefy, które pokrywają się z granicami osiedli, jednakże w przypadku niektórych, obejmują całe ulice, nie zaś ich części, jak w przypadku osiedli. Do wyznaczenia obszarów rewitalizacji posłużono się wskaźnikami dotyczącymi sfery społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej i środowiskowej.

Przeanalizowane dane wykazały, że szczególną kumulacją zjawisk negatywnych charakteryzują się strefy nr: 1, 2, 3, 4, 8, 9 i 11 i to te strefy, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rewitalizacji stanowią obszar zdegradowany – mówiła K. Markuszewska.

Obszar rewitalizacji zgodnie z ustawą nie może jednak przekraczać 20 procent powierzchni miasta i 30 procent wszystkich mieszkańców. W przypadku Przeworska wyznaczono go na podst. analizy problemów – uwzględniono lokalny potencjał i zdanie mieszkańców podczas konsultacji.

   W skład obszaru rewitalizacji wchodzą ulice (w całości lub wybrane budynki): Lubomirskich, Dynowska, Gorliczyńska, Marii Curie-Skłodowskiej, Krakowska, Park, Budowlanych, Szkolna, Ablewicza, Piłsudskiego, Kazimierzowska, Kilińskiego, Bernardyńska, Wałowa, Tkacka, Kręta, Wąska, Kąty, Zamknięta, Kościuszki, Jagiellońska, św. Jana, Stolarska, Rynek, Krótka, Kościelna, Gimnazjalna, Grunwaldzka, Słowackiego, Mickiewicza, Kasztanowa, Niepodległości i Studziańska. W skład podobszaru rewitalizacji wchodzi także niezamieszkały teren pokolejowy.

 

Co w ramach rewitalizacji?

Lista planowanych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych powstała na podstawie zdiagnozowanych problemów i jest odpowiedzią na nie. Na liście głównych zadań znalazły się m.in. rewitalizacja byłego budynku Poczty Polskiej – zmiana sposobu użytkowania, przeznaczenie na budynek mieszkalny wielorodzinny, rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego, kompleksowa rewitalizacja tzw. Starego Miasta Przeworska, stabilizacja osuwiska w rejonie ulic Wałowej, Krętej i Bernardyńskiej wraz z odbudową dróg i infrastruktury technicznej, budowa stref parkingowych na terenie miasta, przebudowa oczyszczalni ścieków, przebudowa budynku stacji Przeworsk Wąskotorowa, remont budynku Lokomotywowni i Hali Napraw Wagonów, rewitalizacja terenów pokolejowych i poprzemysłowych obejmująca przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Wskazano także potrzebę realizacji projektu „Szlakiem transgranicznych rzemieślników”, programu „Senior” – z zagospodarowaniem budynku na Dom Seniora, aktywną integrację czy organizowanie „Dnia Ziemi”. Szereg zadań wymienionych jest również w projektach uzupełniających.

   Gminny Program Rewitalizacji radni przyjęli jednogłośnie.

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum