Absolutorium mimo dyskusji

Autor: bk 22.06.2017 Nr: 25/2017
Absolutorium mimo dyskusji

Wykonanie budżetu na rok 2016 na poziomie blisko 103% po stronie dochodów i ok. 92% po stronie wydatków zdecydowało o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Radymno. Część radnych miała jednak zastrzeżenia do niskiego wykonania wydatków majątkowych.

W czwartek, 8 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Radymno, podczas której radni oceniali ubiegłoroczną pracę Bogdana Szylara, wójta Gminy oraz podległych mu pracowników, decydując o przyznaniu absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r.

   Przed głosowaniem nad absolutorium radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy. Wynika z niego, iż w 2016 r. dochody zaplanowane na kwotę ok. 40,35 mln zł wykonane zostały w kwocie 41,43 mln zł, co stanowi ok. 102,7% planu. Wyższe od założonych były zarówno dochody bieżące (40,44 mln zł zamiast zaplanowanych 39,5 mln zł), a także dochody majątkowe (blisko 990 tys. zł, zamiast 844 tys. zł planu).

   Wykonanie wydatków było natomiast w ubiegłym roku niższe niż zaplanowano. Gmina wydała ok. 37,33 mln zł, czyli ok. 92% z zaplanowanych ok. 40,55 mln zł.

   Jak podkreślała Lucyna Pirutam skarbnik Gminy sytuacja taka związana jest m.in. z oszczędnościami związanymi z funkcjonowaniem samorządu. Podkreślała ona, iż wydatki bieżące udało się zmniejszyć o blisko 1,4 mln zł względem planu, co jej zdaniem świadczy o gospodarności i dobrym zarządzaniu Gminą.

   Ze zdaniem Skarbnik nie do końca zgadzali się niektórzy radni.

Lesław Lisowski podkreślał, iż wysoka nadwyżka budżetowa, która w ubiegłym roku wyniosła blisko 4,1 mln zł świadczy o złym zarządzaniu. Jego zdaniem środki te powinny zostać wykorzystane w ciągu ubiegłego roku na inwestycje, których – jego zdaniem – w 2016 r. robiło się zbyt mało.

   Wydatki majątkowe, czyli te związane z inwestycjami Gmina wykonała w ubiegłym roku na poziomie ok. 53,4% zakładanych podczas planowania budżetu (blisko 2,1 mln zł zamiast zaplanowanych ok.3,93 mln zł).

L. Piruta wyjaśniała, iż jest to związane m.in. z oszczędnościami w działaniu samorządu, a także z faktem, iż część rozpoczętych w 2016 r. inwestycji realizowana (i rozliczana) będzie w roku obecnym.

   Skarbnik podkreślała również, iż wolne środki pozostałe z ubiegłego roku będą wykorzystane, jako wkład własny dając Gminie możliwość uczestnictwa w programach unijnych. Porównywała ona również sytuację z końca 2016 r. do lat poprzednich podkreślające, iż oszczędności poprzedniego roku świadczą o poprawie działania Gminy.

   Z tym zdaniem nie zgodził się radny Ryszard Bocian, wieloletni przewodniczący Rady Gminy Radymno. Podkreślał on, że we wcześniejszych latach wykonywanych było wiele inwestycji, a środki były na bieżąco wykorzystywane dla dobra mieszkańców.

   Nie wszyscy radni jednak zgodzili się z oceną i wątpliwościami swoich kolegów.

Ostatecznie po przedstawieniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Stałych Rady radni przeszli do głosowania. Wzięło w nim udział 14 radnych. Głosami 12 z nich ubiegłoroczna praca B. Szylara oceniona została pozytywnie.

   Dziękując radnym za przyznanie absolutorium Wójt podkreślał, że wykonanie budżetu jest wspólną zasługą wszystkich, którzy biorą bezpośredni udział w decydowaniu o losach Gminy Radymno.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum