Mieszkańcy zadecydują, jak zagospodarować kąpielisko

Autor: 20.07.2017 Nr: 29/2017
Podczas konsultacji z mieszkańcami.
Podczas konsultacji z mieszkańcami.

W Gniewczynie Łańcuckiej i Wólce Ogryzkowej trwają konsultacje dwóch lokalizacji, co do których Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Pierwsza dotyczy zagospodarowania zbiornika wodnego po wydobyciu kruszywa, natomiast druga z nich – budownictwa mieszkaniowego.

Gmina Tryńcza końcem ubiegłego roku przystąpiła do projektu pn. „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, w całości finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja projektu ma na celu włączenie mieszkańców w procesy planowania poprzez organizację spójnego i kompleksowego systemu konsultacji w obszarze planowania przestrzennego – wyjaśnia Dominika Kozak, specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w UG Tryńcza. – Członkowie zespołu roboczego, składającego się z pracowników urzędu, wybrali pięć metod konsultacji: spotkania prowadzone metodą RADAR, ankietę badawczą, portal internetowy, Planning for real tj. makietę terenu oraz spacer przestrzenny, uznając je za najbardziej atrakcyjne, mogące zaangażować mieszkańców w proces współtworzenia lokalnych rozwiązań planistycznych.

   Mieszkańcy zainteresowani procesem planistycznym mogą od kwietnia do listopada br. brać udział m.in. w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem specjalistów – planistów i urbanistów.

 

Szansa na rekreację w gminie

Zbiornik wodny w Gniewczynie Łańcuckiej został utworzony w wyniku eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na terenie wskazanym w dotychczasowym Studium na cele zabudowy mieszkaniowej oraz na cele upraw rolnych. W sporządzanym projekcie zmiany Studium, w kierunkach zagospodarowania terenu, przewiduje się powstanie zbiornika wodnego na cele rekreacji, przeprowadzenie wokół niego drogi gminnej ze ścieżką rowerową i rozbudowę istniejącej drogi gminnej. Pomysły i uwagi do całości zagospodarowania mogą wnosić mieszkańcy.

Wokół zbiornika powstaną plaże, pomosty, obiekty zaplecza sanitarnego i związane z utrzymaniem przystani wodnej. Do tego ścieżki spacerowe, gastronomia, handel i rekreacja (boiska i place do gier, zabaw). Ponadto teren wzdłuż autostrady planuje się do zagospodarowania pasem zieleni izolacyjnej. Teren wzdłuż drogi powiatowej przewidywany jest do zagospodarowania ścieżką pieszo-rowerową wraz z zabezpieczeniem nadbrzeża zbiornika. Na terenie sąsiadującym ze zbiornikiem znajdzie się miejsce na usługi związane z obsługą turystyczną, np. camping, motel – dodaje D. Kozak.

   Choć to dopiero etap planistyczny, nikt nie ma wątpliwości, że taka inwestycja, na pewno w przyszłości stanie się faktem i jest to ogromna szansa na rozwój gminy. Wójt Ryszard Jędruch zrobi wszystko, by rozwinąć ruch turystyczny i przyciągnąć tutaj inwestorów.

   Projekt zmian Studium jest w trakcie opracowania i jego wyłożenie do publicznego wglądu planowane jest w październiku 2017 r. Projekt mpzp jest sporządzany równolegle i planowany do wyłożenia do publicznego wglądu w grudniu 2017 r.

Komentarze
Popularne
Komentowane