Plan zagospodarowania po pięciu latach

Autor: 06.10.2017 Nr: 40/2017
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” – wizualizacja.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” – wizualizacja.

Podczas ostatniej sesji, 28 września, Rada Miasta Przeworska uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Lwowska II”. Rada przyjęła także uchwałę o zmianie w mpzp „Dworcowa”.

Pierwsza uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lwowska II w Przeworsku podjęta została w 2012 r.

Opracowaniem objęto obszar o pow. ok. 11 hektarów, położony w Przeworsku pomiędzy ul. Lwowską i ul. Misiągiewicza. Miejscowy plan przyniesie miastu korzyści ekonomiczne i społeczne m.in. w postaci zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych czy podniesienia standardu zamieszkiwania.

Plan zagospodarowania „Lwowska II” nawiązuje do planów, które już są w najbliższym terenie – objaśniał burmistrz Leszek Kisiel. – Wprowadza zagospodarowanie przestrzenne od kościoła przy ul. Misiągiewicza na południe, aż do drogi 94. Tereny zostaną przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną czy zabudowę jednorodzinną z usługami. Dopuszcza się wybudowanie tutaj czterech bloków mieszkalnych oraz zagospodarowanie ok. 85 działek. Od ul. Misiągiewicza aż do ul. Kopernika plan otwierałby możliwości inwestycyjne na tym terenie, a kontynuacją tego planu będzie plan miejscowy przy Kopernika.

Radni przyjęli plan jednogłośnie przy 13 głosach wstrzymujących.

   Kolejna uchwała związana była ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej „Dworcowa” i została przyjęta przez Radę przy 12 głosach za i 1 wstrzymującym.

 

Działka pod cmentarz i niezgoda na aport

Rada podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie przez Gminę Miejską dwóch pierwszych działek o łącznej powierzchni 18 arów, z przeznaczeniem na powiększenie terenu cmentarza przy ul. Pod Rozborzem. Działki należą do jednego właściciela i jest już wstępne porozumienie pomiędzy zainteresowanymi stronami.

   Na sesji przyjęto także sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Dochody budżetu zaplanowane na kwotę 60 mln 358 tys. zł wykonano w  kwocie 31 mln 812 tys. zł, co stanowi 52,7 proc. wykonanego planu. Wydatki zaplanowane w kwocie 61 mln 882 tys. zł wykonane zostały w kwocie 29 mln 166 tys. zł, tj. 47,8 procent planu. Deficyt budżetu stanowi kwota 650 tys. zł.

   Jedyną uchwałą, która nie uzyskała poparcia Rady była ta dotycząca wniesienia aportu do PTBS Sp. z o.o.  Chodziło o przekazanie majątku jako aport do spółki w której Gmina Miejska ma 100% udziału – zabudowanej działki przy ul. Konopnickiej 2. Wniesienie aportu miałoby na celu zwiększenie kapitału zakładowego spółki, co z kolei pozwoliłoby na realizacje zadań określonych w zapisach statutu. Gmina otrzymałaby w zamian działki przy ul. Korczaka i Misiągiewicza, które obecnie pełnią funkcje dróg dojazdowych do istniejących budynków mieszkalnych. 4 radnych głosowało za uchwałą, 8 było przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

 

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum