Budżet i polemika byłych przewodniczących

Autor: bk 05.01.2018 Nr: 1/2018
Nie wszyscy radni poparli zaproponowany budżet. Jednak zdecydowana większość pozytywnie oceniła plan dochodów i wydatków na 2018 r.
Nie wszyscy radni poparli zaproponowany budżet. Jednak zdecydowana większość pozytywnie oceniła plan dochodów i wydatków na 2018 r.

Radni Gminy Radymno przyjęli plan budżetu na 2018 r. W głosowaniu nie wszyscy radni byli za jego przyjęciem, a wcześniej odbyła się ożywiona dyskusja, w której głos zabrali m.in. trzej byli przewodniczący Rady Gminy.

Dyskutując nad budżetem Gminy Radymno na rok 2018 radni mieli sporą ilość pytań i wątpliwości. Radny Zbigniew Olech, który w tej kadencji dwukrotnie był powoływany (i odwoływany) na przewodniczącego Rady dopytywał, dlaczego w budżecie nie ma środków na kontynuowanie inwestycji budowy Sali gimnastycznej przy szkole w Korczowej. Wieloletni przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bocian zwracał uwagę na fakt braku zaplanowania środków na inwestycje w miejscowości Młyny, podawał także propozycje dotyczące zadań. Do dyskusji włączył się także radny Lesław Lisowski, który w tej kadencji również pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Wypominał on Z. Olechowi, że ten zapewniał, iż zdobędzie finansowanie na kontynuację budowy sali gimnastycznej, apelował także o nieuwzględnianie propozycji R. Bociana, argumentując, że nie jest to odpowiedni czas na tego typu wnioski.

   Głos zabierali także inni radni dopytując o szczegóły m.in. dotyczące podziału środków na remonty dróg w poszczególnych miejscowościach.

   Ostatecznie głosując nad uchwałą budżetową tylko jeden radny opowiedział się „przeciw” przyjęciu zaproponowanego budżetu, dwóch radnych wstrzymało się od głosu, pozostała większość radnych głosowała „za” przyjmując tym samym plan finansów na 2018 r.

   Przyjęty budżet zakłada dochody na poziomie 45,55 mln zł, wydatki natomiast na nieco ponad 47 mln zł. Planowany deficyt w kwocie 1,457 mln zł pokryty ma zostać z zaciągniętej pożyczki. Warto podkreślić, że wśród dochodów aż niemal 5,4 mln zł to wydatki majątkowe, czyli te przeznaczone na inwestycje.

   Wśród największych grup wydatków znalazły się: pomoc społeczna i rodzina (w tym świadczenia 500+) ponad 17,2 mn zł; oświata i wychowanie ok. 14,9 mln zł; administracja publiczna ok. 4,4 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska ok. 4,3 mln zł; transport i łączność ok. 1,76 mln zł; gospodarka mieszkaniowa ok. 1,1 mln zł; bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona przeciwpożarowa ok. 530 tys. zł; kultura fizyczna ok. 490 tys. zł oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ok. 350 tys. zł.

   Po przyjęciu budżetu Gminy na 2018 r. wójt Bogdan Szylar podkreślał, że cieszy fakt, iż w planie finansowym znalazło się ponad 5 mln zł na inwestycje. Dodawał, że każda miejscowość ma swoje potrzeby i władze Gminy będą się starały je w miarę możliwości zaspokajać. Mówił też o strategicznych kierunkach, w które należy nadal inwestować, takich jak: budowa kanalizacji, drogi czy inwestycje w budynki oświatowe.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane
Najnowsze na Forum