Budżet przyjęty jednogłośnie

Autor: bk 12.01.2018 Nr: 2/2018
Budżet przyjęty jednogłośnie
Fot. ug

Wydatki w kwocie ponad 32,6 mln zł z czego ok. 4 mln zł to inwestycje. Tak kształtuje się budżet Gminy Pawłosiów, który w czwartek, 28 grudnia 2018 r. przyjęli radni Rady Gminy. Głosując nad projektem planu finansowego, przedstawionym przez wójta gminy Mariusza Renia, wszyscy członkowie rady byli zgodni, że należy przyjąć go w zaproponowanej formie.

Przyjęty przez radnych budżet na rok 2018 zakłada dochody na poziomie 31,2 mln zł (w tym dochody bieżące ok. 29,7 mln zł oraz blisko 1,6 mln zł dochodów majątkowych). Po stronie wydatków budżet zamknąć się ma kwotą ok. 32,65 mln zł (z czego ok. 28,6 mln zł to wydatki bieżące, nieco ponad 4 mln zł przeznaczono natomiast na wydatki majątkowe).

   Jak podkreśla wójt gminy Mariusz Reń, wśród głównych inwestycji, jakie wykonane zostaną w obecnym roku znajdą się m.in.: modernizacja przepompowni ścieków w Wierzbnej; kontynuacja modernizacji i przebudowy Domu Kultury w Cieszacinie Wielkim; budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Widna Góra. Gmina przeznaczy także ponad 700 tys. zł na pomoc Powiatowi Jarosławskiemu w ramach dwóch inwestycji drogowych (przebudowa dróg powiatowych: nr 1770R Kidałowice-Rokietnica oraz nr 1725R Jarosław-Pawłosiów).

   Wśród największych grup wydatków budżetu znalazły się m.in.: pomoc społeczna i zadania z działu "rodzina" (w tym świadczenie 500+) ok. 10,2 mln zł; oświata i wychowanie ok. 8,6 mln zł; administracja ok. 4,2 mln zł; gospodarka komunalna i ochrona środowiska ok. 3,5 mln zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ok. 1,9 mln zł; transport i łączność ok. 1,5 mln zł; gospodarka mieszkaniowa ok. 780 tys. zł i kultura fizyczna ok. 230 tys. zł.

   Warto zaznaczyć, że w budżecie znalazły się również środki na zakup nieruchomości na rzecz gminy.

   Kwotę blisko 260 tys. zł zapisano w budżecie gminy na cele funduszu sołeckiego. Sołectwo Cieszacin Mały otrzyma z tej puli ok. 16,2 tys. zł; Cieszacin Wielki ok. 31,6 tys. zł; Kidałowice ok. 26,9 tys. zł; Maleniska ok. 23,7 tys. zł; Ożańsk ok. 22,7 tys. zł; Pawłosiów ok. 31,6 tys. zł; Szczytna ok. 16,3 tys. zł; Tywonia ok. 26,3 tys. zł; natomiast Wierzbna i Widna Góra po ok. 31,6 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze