Budżet uchwalony

Autor: 19.01.2018 Nr: 3/2018 1
Budżet uchwalony

Radni Miasta i Gminy Kańczuga podczas sesji 29 grudnia 2017 r. podjęli uchwałę budżetową na 2018 r.

Rozpoczynając procedurę przyjęcia budżetu radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, która sprawdza prawidłowość przedstawionych dokumentów i podziału środków. Projekt pozytywnie zaopiniowały także komisje stałe rady.

   Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2018 r. zaplanowane zostały w kwocie: 47,8 mln zł, z czego dochody bieżące w kwocie 47,6 mln zł, a majątkowe w kwocie 199,9 tys. zł. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga zaplanowano w kwocie: 49,3 mln zł, z czego wydatki bieżące w kwocie  45,5 mln zł, a majątkowe (inwestycyjne) 3,7 mln zł. Deficyt wyniesie 1,5 mln zł.

   Wśród największych grup wydatków znalazły się m.in.: pomoc społeczna i rodzina (łącznie) 17,4 mln zł, oświata i wychowanie 17,9 mln zł, transport i łączność 1,5 mln zł, gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 4,4 mln zł.

   Miasto i Gmina Kańczuga na inwestycje przeznaczyła 3,7 mln zł, do najważniejszych zaliczają się: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie MiG Kańczuga w Rączynie – I etap i Sieteszy – II etap na kwotę 2 mln zł, modernizacje dróg i ulic oraz bieżące utrzymanie 1,3 mln zł, modernizacje i remonty placówek oświatowych w kwocie 250 tys. zł,

budowa kaplicy cmentarnej w Pantalowicach II etap 150 tys. zł, projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Siedleczce 120 tys. zł, budowa oświetlenia ulicznego 90 tys. zł oraz budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy 60 tys. zł.

Komentarze
Popularne
Komentowane