Inwestycje na 13 mln zł

Autor: bk 19.01.2018 Nr: 3/2018

Rada Miasta Radymno przyjęła uchwałę budżetową. Zapisano w niej wydatki na ogólną kwotę ok. 32 mln zł. Nieco ponad 13 mln zł z tego stanowić mają wydatki majątkowe związane z planowanym wykonaniem inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rada Miasta Radymna spotkała się podczas sesji budżetowej jeszcze w starym roku. Podobnie, jak wiele innych samorządów radni miasteczka zebrali się w tym celu w czwartek, 28 grudnia.

   Podczas obrad określili oni budżet Radymna, który po stronie dochodów zamknąć ma się kwotą ponad 28,8 mln zł (w tym ok. 19,9 mln zł to dochody bieżące, natomiast 8,9 mln zł wynieść mają dochody majątkowe). Po stronie wydatków zapisano kwotę ok. 32 mln zł. W tym nieco ponad 19 mln zł to wydatki bieżące, a aż 13 mln zł to wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

   Ambitny budżet zamyka się deficytem w wysokości ok. 3,18 mln zł, który pokryty ma zostać z kredytów, jakie miasto zaciągnie, aby wykonać założone w budżecie zadania.

   Warto podkreślić, że podobnie jak miało to miejsce w przypadku innych samorządów, władze Radymna chcą wykorzystać środki z kredytów, aby umożliwić wykonanie ważnych i oczekiwanych inwestycji, na które istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Ma to być: budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Radymna, zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkalnego na terenie miasta oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie.

   Wśród najwięszych grup wydatków zaplanowanych w budżecie Radymna znalazły się: gospodarka komunalna i ochrona środowiska ok. 10,3 mln zł (w tym niemal 8,5 mln zł na planowaną inwestycję rozbudowy kanalizacji, dofinansowaną z RPOWP); pomoc społeczna i zadania z grupy „rodzina” (w tym program 500+) ok. 6,4 mln zł; oświata i wychowanie ponad 6 mln zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ok. 2,7 mln zł (w tym ok. 1,3 mln zł związane z projektem w ramach PROWP Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymno); administracja publiczna ok. 2,66 mln zł; gospodarka mieszkaniowa niemal 2,1 mln zł (w tym ponad 1,5 mln zł zaplanowane na realizację projektu Podniesienie atrakcyjności i zwiększenia dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie" w ramach programu RPOWP); bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona przeciwpożarowa ponad 830 tys. zł; transport i łączność ponad 460 tys. zł; kultura fizyczna ok. 200 tys. zł.

   Warto podkreślić, że przed podjęciem decyzji o przyjęciu budżetu radni mieli szereg pytań do Krzysztofa Romana, burmistrza Radymna, dotyczących szczegółów przygotowanego przez niego planu finansowego. Ostatecznie projekt budżetu poparło 11 radnych, żaden nie był przeciwny jego przyjęciu, trzech członków Rady wstrzymało się od głosu.

Komentarze
Popularne
Najnowsze na Forum