Jednomyślnie za budżetem

Autor: 26.01.2018 Nr: 4/2018

Radni Miasta i Gminy Sieniawa zdecydowali, na co przeznaczyć środki dostępne w budżecie. Zaakceptowali propozycję budżetu na 2018 r. przygotowaną przez Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

Radni wysłuchali opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz opinii przewodniczących poszczególnych komisji stałych. Uchwałę budżetową przedstawiła skarbnik MiG Sieniawa Anna Nykiel.

   Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 43,7 mln zł, w tym dochody bieżące 28,1 mln zł, a majątkowe 15,6 mln zł. Wydatki ustalono w wysokości 41,9 mln zł, w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 250 tys. zł. Wydatki bieżące stanowią 27,4 mln zł, natomiast wydatki majątkowe 14,5 mln zł. Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek MiG przeznaczy blisko1,8 mln zł, a na spłatę odsetek od kredytów 500 tys. zł.

   W 2018 roku oświata pochłonie kwotę 9,2 mln zł, dział pomoc społeczna wraz z działem rodzina i edukacyjna opieka wychowawcza 10,2 mln, administracja publiczna 3 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,1 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,3 mln zł, kultura fizyczna i sport 4,7 mln zł, rolnictwo i łowiectwo 46,9 tys. zł, leśnictwo 413 tys. zł, transport i łączność 245,1 tys. zł, gospodarka mieszkaniowa 119,5 tys. zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 183,5 tys. zł oraz ochrona zdrowia 129,2 tys. zł.

   Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych na bieżący rok wymienia się budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwona Wola i Czerce – I etap; remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela; budowę sali gimnastycznej wraz z basenem przy Szkole Podstawowej w Sieniawie; budowę boisk wielofunkcyjnych w Czercach, Dybkowie i Piganach oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie.

   W trakcie głosowania wszyscy radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem przyszłorocznego budżetu.

Komentarze
Popularne
Komentowane