Budżet uchwalony w starym roku

Autor: 26.01.2018 Nr: 4/2018

28 grudnia 2017 r. podczas sesji radni Rady Gminy Gać przyjęli uchwałę budżetową określającą podział środków na 2018 rok.

Po stronie dochodów tegoroczny budżet Gminy Gać przewiduje niemal 26,3 mln zł. Z czego 19,3 mln zł to dochody bieżące, a blisko 7 mln zł dochody majątkowe. Wydatki to niemal 24,1 mln zł. Wśród tej kwoty ok. 5,8 mln zł to wydatki majątkowe. Nadwyżka budżetu 2,2 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

   Jak co roku, największe wydatki w budżetach gmin wiążą się z zadaniami oświatowymi. W tym roku na oświatę Gmina Gać wyda 5,6 mln zł. Pomoc społeczna łącznie z działami edukacyjna opieka wychowawcza oraz rodzina wyniesie 7,1 mln zł; administracja publiczna 2,8 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,9 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,9 mln zł, kultura fizyczna 413 tys. zł, transport i łączność 772,9 tys. zł, gospodarka mieszkaniowa 524,6 tys. zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 74 tys. zł, ochrona zdrowia 25,5 tys. zł, natomiast obsługa długu publicznego 147 tys. zł,

   Do głównych inwestycji, jakie realizowane będą w tym roku w gm. Gać, wymienić należy m.in. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Białobokach (szynk), budowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mikulicach, budowę nowych punktów oświetleniowych, realizację zadania odnawialne źródła energii czy budowę boiska w Gaci oraz siłowni zewnętrznych w Wolicy, Dębowie i Mikulicach.

Komentarze
Popularne