Zagłosowali jednogłośnie

Autor: 02.02.2018 Nr: 5/2018

Radni Rady Gminy Zarzecze zdecydowali, na co przeznaczyć środki dostępne w budżecie.

Dochody zaplanowano w kwocie 34,6 mln zł, z czego bieżące w kwocie 29,9 mln, a majątkowe 4,6 mln zł. Wydatki z kolei zaplanowane zostały na kwotę 31,1 mln zł. Wydatki bieżące sięgną 28,4 mln zł, natomiast inwestycyjne 2,7 mln zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

   W 2018 r. oświata w Gminie Zarzecze pochłonie kwotę 9,1 mln zł, dział pomoc społeczna wraz z działem rodzina i edukacyjna opieka wychowawcza 11,6 mln, administracja publiczna 3,3 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,3 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 748 tys. zł, kultura fizyczna 694 tys. zł, rolnictwo i łowiectwo 23 tys. zł, transport i łączność 408 tys. zł, gospodarka mieszkaniowa 314,5 tys. zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 506 tys. zł oraz ochrona zdrowia 80,5 tys. zł.

   W budżecie Gminy Zarzecze znalazła się kwota 265 tys. zł, która zostanie rozdzielona pomiędzy poszczególne wsie w ramach tzw. funduszu sołeckiego. Sołectwo Kisielów otrzyma 8,5 tys. zł, Łapajówka 17,6 tys. zł, Maćkówka 37,3 tys. zł, Pełnatycze 34,7 tys. zł, Rożniatów 31,4 tys. zł, Zalesie 23,1 tys. zł, Zarzecze 37,3 tys. zł oraz Żurawiczki 37,3 tys. zł.

   Gmina Zarzecze wykona w 2018 roku kolejne modernizacje dróg gminnych w Maćkówce, Pełnatyczach, Siennowie, Zalesiu i Zarzeczu; dofinansuje budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Kisielów, Siennów i Żurawiczki. W planie jest też budowa placów zabaw i wiaty przy budynkach komunalnych w miejscowościach Maćkówka, Pełnatycze i Żurawiczki; modernizacja remizy OSP Rożniatów; modernizacja przepompowni ścieków w Żurawiczkach czy oświetlenia gminnego. Na realizację zadania pn. ,,EKO-ENERGIA w Gminach Zarzecze i Rokietnica” w ramach PROW w budżecie zabezpieczono kwotę 1,9 mln zł.

   Radni Gminy Zarzecze po wysłuchaniu opinii Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz opinii przewodniczących poszczególnych komisji stałych, uchwałę przyjęli jednogłośnie.

 

Komentarze
Popularne
Komentowane