Która dzielnica dostanie najwięcej?

Autor: bk 09.02.2018 Nr: 6/2018
Która dzielnica dostanie najwięcej?

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o przyjętym przez Radę Miasta Jarosławia budżecie miasta na rok 2018. Dziś przedstawiamy bardziej szczegółowo podział środków miasta z uwzględnieniem wszystkich poprawek, jakie podczas sesji wprowadzili radni. Wymieniamy także inwestycje w infrastrukturę drogową, które wykonane zostaną w poszczególnych dzielnicach.

Przyjęty w czwartek, 25 stycznia budżet miasta Jarosławia na rok 2018 po stronie dochodów zakłada kwotę ponad 155 mln zł (z tego ok. 18,83 mln zł to dochody majątkowe). Wśród wydatków budżetu zaplanowano zadania, które łącznie opiewają na kwotę ok. 170,9 mln zł. Wśród tej kwoty ok. 43,92 mln zł to wydatki bieżące, czyli te przeznaczone na inwestycje.

   Tegoroczny budżet zamknął się deficytem w kwocie niemal 15,75 mln zł. Ma on zostać pokryty z nadwyżki finansowej z poprzednich lat (ok. 3,88 mln zł) oraz zaciągniętych przez miasto kredytów.

   Na zadania związane z transportem i łącznością gmina wyda w tym roku ok. 13,8 mln zł. W tej kwocie znalazły się m.in. 2,2 mln zł na zakup usług transportowych od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu oraz środki przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych (1,32 mln zł), gminnych (8,43 mln zł) oraz wewnętrznych (1,77 mln zł). Wyszczególnienie konkretnych inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w tym roku znajdziecie Państwo poniżej.

   Gospodarka mieszkaniowa pochłonąć ma ok. 1,43 mln zł. W ramach tych środków zaplanowano wydanie 900 tys. zł na budowę budynków komunalnych lub socjalnych wielorodzinnych z dofinansowaniem w ramach programu M+ lub programów BGK. Kolejne 100 tys. zł radni postanowili zabezpieczyć na adaptację budynku komunalnego przy ul. Poniatowskiego (dawana siedziba MOPS) na mieszkania.

   Nieco ponad 2,2 mln zł gmina wyda na cmentarze, z czego 1,7 mln zł to środki przeznaczone na kontynuację inwestycji budowy cmentarza komunalnego przy ul. Szczytniańskiej.

   Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej miasto wyda ok. 12,5 mln zł. Na Urząd Gminy przeznaczono nieco ponad 10,9 mln zł, wśród których 1,45 mln zł to środki związane z realizacją projektu wprowadzenia e-usług. Niewiele ponad 280 tys. zł to wydatki zapisane na działanie Rady Miasta (usługi oraz wynagrodzenia radnych).

   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska to wydatki na poziomie 1,1 mln zł, z czego nieco ponad 1 mln zł przeznaczone zostanie na działalność Straży Miejskiej (w tym blisko 190 tys. zł na modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego w mieście).

   Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty to ok. 49,15 mln zł. Szkoły podstawowe pochłoną ok. 20,3 mln zł z tej puli; przedszkola ok. 9,4 mln zł; oddziały przedszkolne przy SP kolejne 1,45 mln zł; a przedszkola specjalne ok. 830 tys. zł. Wygaszane gimnazja to wydatki na ok. 6,87 mln zł.

  Działanie pomocy społecznej w mieście oraz wypłacane przez nią świadczenia (w tym zadania z grupy „rodzina”, czyli m.in. świadczenie „500+”) to łączny koszt ok. 44,9 mln zł.

   Zadania związane z kulturą fizyczną na terenie miasta pochłonął ok. 9,84 mln zł. Tutaj 2 mln zł zapisano na realizację „budowy stadionu miejskiego przy ul. Piekarskiej”; 450 tys. zł na budowę placu zabaw przy ul. Przygrodzie; 400 tys. zł na budowę placu zabaw przy ul. Legionów; 150 tys. zł na budowę placu zabaw przy parku Im. Czesławy Puzon ps „Baśka”.

   Gospodarka komunalna ochrona środowiska to zaś wydatki na poziomie niemal 17,2 mln zł. Blisko 7,2 mln zł z tego to koszty gospodarowania odpadami; 5,3 mln zł kosztowało będzie utrzymanie zieleni, jednak większość środków zapisanych w tym dziale związana jest z kontynuacją inwestycji rewitalizacji Parku Miejskiego im. bohaterów Monte Cassino w ramach projektu „Eskapady na książęcym szlaku”.

   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w mieście to zadania na ok.. 13,8 mln zł. Tutaj znalazły się środki na inwestycje: ok. 2,3 mln zł projekt adaptacji piwnic Ratusza i budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu „Jarosław Magiczne Miasto”; ponad 3,1 mln zł to środki na wykonanie windy i klatki schodowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Miasto udziela także dotacji na funkcjonowanie jednostek podległych m.in.: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu ok. 1,6 mln zł; działalność bieżącą MOK ok. 1,2 mln zł, a także działalność Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu ok. 1,33 mln zł.

   W dziale ochrona zabytków zapisano ok. 32 tys. zł, na remont zabytkowego muru oporowego przy ul. Przygrodzie (10 tys. zł) oraz remont zabytków na Starym Cmentarzu (20 tys. zł).

 

Wśród inwestycji w infrastrukturę drogową zapisanych w budżecie miasta na rok 2018 znalazły się m.in.:

Dzielnica nr 1

Przebudowa ul. Asnyka 150 tys. zł; ul. Kraszewskiego 400 tys. zł; ul. Blichowa 200 tys. zł; ul. Boczna Sanowa 200 tys. zł; ul. Dojazdowej -II etap 400 tys. zł;ul. Wiśniowej 250 tys. zł; budowa parkingu przy ul. Benedyktyńskiej 410 tys. zł; budowa oświetlenia ul. Rybacka I etap 100 tys. zł oraz oświetlenia ul. Kruhel Pełkiński 20 tys. zł.

 

Dzielnica nr 2

Przebudowa ul. Paderewskiego 140 tys. zł; ul. Nartowskiej -III etap 120 tys. zł; ul. Czechowskiego II etap 60 tys. zł; ul. Chłopickiego -II etap 160 tys. zł; ul. Nabielaka -II etap 160 tys. zł; ul. Skrzyneckiego -II etap 195 tys. zł; ul. 29-Listopada -II etap 135 tys. zł; budowa parkingu przy ul. Legionów (bloki 20, 22, 24) 100 tys. zł.

 

Dzielnica nr 3

Przebudowa ul. Przyklasztornej 320 tys. zł; ul. Spółdzielczej 150 tys. zł; ul. Dziewiarskiej 160 tys. zł; budowa parkingów os. Tysiąclecia (blok 8-10-15)-II etap 200 tys. zł oraz ul. Słoneczna- II etap 170 tys. zł.

 

Dzielnica nr 4

Przebudowa chodników przy ul. Chrobrego 100 tys. zł; rozbudowa ul. Łączności 1,5 mln zł; przebudowa ul. Elektrownianej + odwodnienie 780 tys. zł.

 

Dzielnica nr 5

Przebudowa chodników i parkingu w ciągu dróg powiatowych ul. Kasprowicza i ul. Prof. A. Grucy 100 tys. zł oraz ul. Kościuszki (Od os.Pułaskiego) i ul. Reformacka 100 tys. zł; przebudowa ul. Kossaka 100 tys. zł; ul. Konfederackiej 100 tys. zł; przebudowa placu przy ul. Ks. Makary (dz. nr 1693/90,nr 1693/91) 210 tys. zł; instalacja nowych słupów oświetlenia ulicznego w Dzielnicy nr 5 250 tys. zł.

 

Dzielnica nr 6

Przebudowa ul. Bandurskiego tys. zł; ul. Kruhel Pawłosiowski - II etap 153 tys. zł; ul. Szczepańskiego 210 tys. zł; ul. Konarskiego 230 tys. zł; bocznej ul. Pogodnej (dz. nr 1465/24) 155 tys. zł;

 

Dzielnica nr 7

Budowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich 150 tys. zł;

Przebudowa nawierzchni w ciągu ulic: Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki 150 tys. zł; przebudowa nawierzchni ul. Żwirowej i ul. Łazy Kostkowskie (na odcinku między ul. Żwirową, do granic miasta) 200 tys. zł; ul. Zielińskiego 50 tys. zł; ul.Burmistrza J. Matusza 100 tys. zł; ul. Piaskowej- I etap 120 tys. zł; ul. Rajskiej 130 tys. zł; budowa chodnika ul. Zwierzyniecka (od ul. Rybackiej do ul. Długosza) 50 tys. zł; przebudowa chodnika ul. Pasieka 50 tys. zł oraz ul. Królowej Jadwigi (od ul. Poniatowskiego do ul. Sikorskiego) 30 tys. zł; budowa oświetlenia ulicznego boczna ul. Batalionów Chłopskich 110 tys. zł; instalacja oświetlenia mostu na rzece San - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 40 tys. zł;

 

Ponadto na terenie miasta wykonane zostanie:

przebudowa ul. Raszyńskiej ok. 275 tys. zł; ul. Kruhel Pełkiński nr 45-53A – 2 odcinki łącznie 100 tys. zł; ul. Bocznej Szczytniańskiej 20 tys. zł; ul. Miłosza 100 tys. zł; ul. Braci Prośbów 120 tys. zł; modernizacja ul. Gębarowicza 120 tys. zł; chodnika przy Placu Inwalidów Wojennych- zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 40 tys. zł; chodnika przy ul. Mickiewicza 50 tys. zł; remont ulic bocznych do ul. Pełkińskiej 70 tys. zł; zakup i montaż wiat przystankowych przy ul. Konfederacka i Skarbowskiego 30 tys. zł; utwardzenie terenu działek Szkoły Podstawowej nr 11 wraz z budową zjazdu od ul. Kraszewskiego blisko 400 tys. zł; budowa parkingu na działkach miejskich przy dworcu PKP w Jarosławiu 200 tys. zł;

modernizacja oświetlenia w Alei Kasztanowej na os. Gen. K. Pułaskiego ok. 90,5 tys. zł;

budowa oświetlenia ulic bocznych ul. Pogodnej ok. 150 tys. zł; skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich –Kolaniki ok. 100 tys. zł; łącznika od ul. Drużynieckiej do Pruchnickiej ok. 134 tys. zł; ul. Przemysłowa ok. 48 tys. zł; ul. Brama Pelkińska ok. 40 tys. zł;

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane