Rekordowy budżet

Autor: 02.03.2018 Nr: 9/2018

Rada Gminy Jawornik Polski przyjęła budżet na rok 2018. To rekordowy budżet pod względem wielkości, bo sięgający niemal 31 milionów zł, z czego prawie 15 milionów zł samorząd przeznaczy na inwestycje.

Po stronie dochodów tegoroczny budżet Gminy Jawornik Polski przewiduje niemal 29,9 mln zł, z czego 17,9 mln zł to dochody bieżące, a 12 mln zł dochody majątkowe. Wydatki to niemal 31 mln zł. Wydatki bieżące sięgną 16 mln zł, a wydatki majątkowe prawie 15 mln zł.

Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 mln zł.

   W tym roku na oświatę Gmina Jawornik Polski wyda 4 mln zł. Pomoc społeczna łącznie z działami edukacyjna opieka wychowawcza oraz rodzina wyniesie nieco ponad 7 mln zł; administracja publiczna 2,1 mln zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14,7 mln zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 520 tys. zł, kultura fizyczna i sport 57 tys. zł, transport i łączność 431tys. zł, gospodarka mieszkaniowa 1 mln zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98,5 tys. zł, ochrona zdrowia 48 tys. zł, natomiast obsługa długu publicznego 328 tys. zł.

   Wśród wielu inwestycji zaplanowanych na 2018 r. znalazły się m.in.: modernizacja dróg gminnych, budowa domu przedpogrzebowego w Hucisku Jawornickim, modernizacja budynku WDK w Hadlach Kańczuckich, przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą na terenie szkoły w Manasterzu, wykonane oświetlenia a także modernizacja budynków szatni w Jaworniku Polskim i Manasterzu. Deficyt budżetu gminy w kwocie ponad 1 mln zł związany jest natomiast z realizacją dużego przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”. Z wykorzystaniem środków europejskich gmina będzie również realizować projekt „Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski , Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin”.

   Natomiast podczas sesji 9 lutego Rada Gminy Jawornik Polski jednogłośnie podjęła uchwałę o realizacji projektu utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych. Wartość projektu to 1,2 mln zł, z czego 90 proc. to środki Unii Europejskiej.

Komentarze