Gmina Gać inwestuje w oświatę

Autor: TP 13.04.2018 Nr: 15/2018
Wójt Grażyna Pieniążek, dyrektor ZS w Gaci Sabina Zardzewiały, nauczyciel biologii i chemii Hubert Kamecki oraz uczniowie kl. VII w pracowni biologicznej, do której w ramach projektu „Szkoły inspiracji” zostało zakupionych wiele cennych pomocy dydaktyczny
Wójt Grażyna Pieniążek, dyrektor ZS w Gaci Sabina Zardzewiały, nauczyciel biologii i chemii Hubert Kamecki oraz uczniowie kl. VII w pracowni biologicznej, do której w ramach projektu „Szkoły inspiracji” zostało zakupionych wiele cennych pomocy dydaktyczny

Gać jest gminą, która na oświatę i wychowanie nie szczędzi grosza. Jak podkreślają władze gminy, inwestycja w młodego człowieka z pewnością przyniesie wymierne efekty w przyszłości. Szkoły wyglądają coraz lepiej i są lepiej doposażone, nauczyciele się dokształcają, a uczniowie uczestniczą w wielu ciekawych programach edukacyjnych.

Inwestycja w oświatę to przemyślane działania skierowane w przyszłość, która z pewnością zależeć będzie od tego, jak przygotuje się do niej najmłodsze pokolenia.

Zapewnienie oświaty na najwyższym poziomie oraz stworzenie jak najlepszych warunków do nauki i rozwoju dla naszych uczniów, to jeden z głównych celów, jakie obrałam już na początku mojej kadencji – wyznaje wójt gminy Gać Grażyna Pieniążek. – Wszystkie działania podejmowane przez gminę na rzecz oświaty służą dobru każdego dziecka, a potrzeby poszczególnych szkół są traktowane z należną uwagą.

 

Opieka od najmłodszych lat

Lokalny samorząd skoncentrował swoje działania na zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych już od pierwszych lat życia. Kilka lat temu powstał w Gaci przy wsparciu z programu „Maluch” pierwszy w gminie żłobek. Dwa lata temu natomiast przebudowano za kwotę ponad 400 tys. zł, Dom Kultury w Ostrowie i zagospodarowano go na Klub Dziecięcy. Od listopada 2016 Żłobek i Klub połączono w Gminny Zespół Placówek Opieki nad dziećmi do lat 3. Do końca kwietnia br. trwają zapisy do żłobka lub klubu na rok 2018/2019. Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na stronie www.zlobek.gac.pl, a informacji nt. oferty udzieli Dyrektor Zespołu pod nr tel. 698 670 554. Równie prężnie działają na terenie gminy przedszkola, które powstały w ramach projektów unijnych, a teraz funkcjonują pod skrzydłami Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać. Obecnie w gminie są cztery punkty przedszkolne: „Samodzielny Maluch” w Białobokach, „Chatka Puchatka” w Dębowie, „Bajkolandia” w Gaci i „Kraina Uśmiechu” w Ostrowie. Na dzieci czeka tu zawsze wiele ciekawych zajęć, zabaw i innych atrakcji.

 

Jakość edukacji wciąż rośnie

Gmina Gać mocno zainwestowała w młodzież poprzez wprowadzenie nowoczesnych form nauczania w szkołach i ich doposażenie w najnowocześniejszy sprzęt. Udało się to dzięki przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Szkoły inspiracji” o wartości 540 tys. zł (z czego blisko 500 tys. zł pochodzi z dofinansowania), w ramach którego realizowane są zajęcia pozalekcyjne. W projekcie priorytetem jest rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Proponowane zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności uczenia się, wzrost motywacji i poprawę wyników w nauce. Cykl ćwiczeń został również skierowany do najsłabszych uczniów. Zajęcia prowadzone są przez przeszkolonych nauczycieli, trenerów i specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Projekt „Szkoły inspiracji” jest dla nas bardzo ważny, gdyż jest to pierwszy tak duży projekt kierowany do szkół w Gaci i Dębowie – podkreśla G. Pieniążek.

   W ramach zadania, szkoły w Gaci i w Dębowie zostały doposażone w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych m.in. mikroskop z kamerą USB, aparat fotograficzny, szkielety człowieka, modele, książki, jak również barometr, deszczomierz i wiele innych. Zakupiono także przenośne komputery, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne i inne. Również dzięki dofinansowaniu z Programu „Aktywna Tablica” w szkołach w Białobokach i Ostrowie zainstalowano tablice interaktywne. Wiele pozytywnych zmian w szkołach przyniosło wprowadzenie dziennika elektronicznego, który dał możliwość rodzicom śledzenia na bieżąco wyników nauki swoich dzieci.

   Inwestowanie w oświatę daje pierwsze efekty już na etapie szkolnym. Uczniowie są laureatami konkursów i olimpiad, zajmując często czołowe miejsca. Wójt docenia ich starania i na koniec roku przyznaje nagrody.

 

Szkoły piękniejsze i funkcjonalne

Szkoły w gminie Gać zmieniają się również na zewnątrz. W ubiegłym roku wykonana została termomodernizacja wraz z instalacjami odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Gaci, Szkole Podstawowej w Białobokach i Zespole Szkół w Dębowie (oraz w budynku GOK i UG). Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowania RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za kwotę ok. 3,5 mln zł (w tym 2,4 mln zł dofinansowania). W szkołach m.in. ocieplono ściany i stropy, wymieniono okna, oświetlenie na energooszczędne LED i zmodernizowano systemy grzewcze. Wydatki poniesione na inwestycje w ZS w Gaci przekroczyły w ub. roku 1,5 mln zł, w ZS w Dębowie wyniosły niespełna 1,2 mln zł, a w SP w Białobokach 465 tys. zł.

Rozwijamy również bazę sportową. Przy szkołach w Ostrowie, Dębowie i Białobokach powstały boiska o nawierzchni poliuretanowej. Kolejne powstanie w tym roku przy szkole w Gaci. Planujemy też wybudować siłownie zewnętrzne, takie jak powstała już przy szkole w Białobokach – wymienia G. Pieniążek.

   Oświata, która zwykle była pozostawiona sama sobie i funkcjonowała swoim torem, dla obecnych władz stała się priorytetem.

Inwestycja w oświatę zawsze przyniesie wymierne efekty, ale tej wartości nie zmierzymy od razu – kończy wójt.

 

Komentarze
Popularne