Inwestują w przyszłość uczniów

Autor: TP 29.06.2018 Nr: 26/2018
Inwestują w przyszłość uczniów

Obiekty szkolne, które przechodzą regularne modernizacje i doposażenia w najnowocześniejsze pomoce naukowe, wykształcona i doświadczona kadra rozumiejąca potrzeby współczesnej edukacji oraz realizowane projekty pozwalające na poszerzenie oferty kierowanej dla uczniów i zapewnienie im interesujących zajęć dodatkowych. To cechy, które charakteryzują nowocześnie prowadzoną, skuteczną edukację, która dzieciom daje dobry start, a rodzicom pewność, że ich dzieci mają wszystko, czego potrzeba im do odpowiedniego rozwoju. Taki system oświaty od lat stara się utrzymywać Gmina Jarosław, której mieszkańcy mogą być pewni, że w tym samorządzie na potrzebach dzieci i ich edukacji nikt oszczędzał nie będzie.

Bezboleśnie przez reformę

– Udało nam się przejść przez okres reformy i przygotowania do nowych przepisów bardzo płynnie. Nowa organizacja szkół już funkcjonuje. Jesteśmy też gotowi na ostatni etap zmian, czyli pełne działanie 8-klasowych szkół, które rozpocznie się od września – mówi Edward Pączka, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

   Dostosowując szkoły do wymagań stawianych przez nowe przepisy samorząd postawił na rozwój bazy oświatowej. Budynki szkół przeszły lub przechodzą aktualnie odśweżenie i dostosowanie do najnowszych wytycznych i zaleceń. W szkołach, gdzie nie działały gimnazja, jak np. w Tuczempach wykonano generalny remont, tzw. Budynku starej szkoły, który objął odnowienie sal dydaktycznych oraz przystosowanie ich do przygotowania klasopracowni zgodnych z najnowszymi wymaganiami. Budynki połączone zostały również łącznikiem. Całość inwestycji kosztowała ok. 330 tys. zł.

 Kolejna szkoła w Makowisku została przygotowana do rozbudowy (przygotowano projekt), która pozwoli na zabezpieczenie pomieszczeń dla przedszkoli, zapewniających opiekę najmłodszym mieszkańcom miejscowości i gminy.

 

Pomagają projekty z zewnętrznym dofinansowaniem

Mówiąc o wyposażeniu obiektów warto wspomnieć, że samorząd stara się pozyskiwać środki zewnętrzne na ten cel. Przykładem może być choćby projekt "Aktywna tablica", dzięki któremu wszystkie placówki w gminie dysponują nowoczesnym sprzętem dydaktycznym, który – jak podkreślają odpowiedzialni za oświatę – realnie pracuje i służy uczniom. Doposażenie zakupione w ramach projektu kosztowało łącznie ponad 120 tys. zł, z czego jedynie ok. 24 tys. zł to wkład własny gminy.

   Gmina stawia także na pozyskanie środków zewnętrznych na projekty dotyczące m.in. organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów, szkolenia nauczycieli czy zakup wyposażenia klas i klasopracowni. Przykładem może być choćby udział w programie "Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław". W jego ramach organizowano liczne zajęcia dodatkowe rozwijające szersze umiejętności uczniów. Projekt uwzględniał także zakup potrzebnego sprzętu, a jego całkowita wartość wyniosła ok. 790 tys. zł.

   Innym przykładem inwestycji, które mają dać jak najlepsze zaplecze i możliwości do rozwoju młodych mieszkańców gminy są projekty związane z rozwojem kultury fizycznej. Program "Szkolny Klub Sportowy" pozwala na zorganizowanie dodatkowych zajęć wychowania fizycznego. Aby wspierać aktywność fizyczną najmłodszych oraz kształtować w nich pozytywne przyzwczajenia samorząd prowadzi także program "Umiem pływać – nauka pływania w klasach 1-3". Co ważne programem objęte są wszystkie, prowadzone przez gminę szkoły.

 

Inwestycje w infrastrukturę sportową

W ostatnim czasie, przygotowując się do przejścia wszystkich szkół podstawowych w system 8-klasowy samorząd zainwestował w budowę sali gimnastycznej w Surochowie. Powstaje tam obiekt o wymiarach 24 na 12 metrów, wyposażony w pełne zaplecze socjalnym i sanitarnym. Sala gotowa ma być na koniec sierpnia br., a koszt jej budowy wyniesie ponad 2,16 mln zł.

– Po wykonaniu tego obiektu wszystkie nasze szkoły będą posiadały sale gimnastyczne. Niewiele samorządów w Polsce może pochwalić się takim wynikiem – podkreśla Roman Kałamarz, wójt Gminy Jarosław. Dodając, że przy szkołach znajdują się także place zabaw, zewnętrzne siłownie. Do tego w poszczególnych miejscowościach znajdują się boiska sportowe typu "Orlik", na których pracują animatorzy pomagający uczniom rozwijać sportowe talenty. W Wólce Pełkińskiej w sezonie zimowym funkcjonuje lodowisko "Biały Orlik", a w sezonie 2018/2019 najprawdopodobniej uruchomiony zostanie podobny obiekt w Muninie.

 

Bogata oferta edukacyjna

Rozwijanie bazy oświatowej idzie w parze z poszerzaniem oferty kierowanej do uczniów. Interesujące zajęcia pozalekcyjne prowadzone dzięki środkom UG oraz zewnętrznym dofinansowaniom pomagają uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań i zdolności.

– Szkoły działają w środowisku i dla środowiska – mówi E. Pączka, dodając, że placówki te to także centra lokalnej kultury i tradycji, tutaj mieszkańcy spotykają się podczas obchodów uroczystości kościelnych i państwowych, a placówki współpracują z innymi wiejskimi instytucjami, takimi jak Ochotnicze Straże Pożarne czy Koła Gospodyń Wiejskich.

   To, co dodatkowo wyróżnia placówki edukacyjne z terenu Gminy Jarosław, to także bardzo wysokie wyniki kształcenia. Potwierdzone nie tylko za pomocą końcowych egzaminów, czy wyników z olimpiad, ale także dzięki analizie dalszych, edukacyjnych losów absolwentów.

   Dobra jakość nauczania możliwa jest dzięki doświadczonej i wykształconej kadrze, która korzysta z nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, a także dzięki odpowiedniemu zarządzaniu oświatą. Aby skuteczniej określać i realizować cele, jakie stoją przed każdą placówką, a także poznać oczekiwania lokalnych społeczeństw Gmina Jarosław rozpoczęła realizację programu "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów". W jego ramach w połowie czerwca odbyła się pierwsza z debat oświatowych, podczas której przedstawiciele władz gminy, środowisk oświatowych, a także uczniowie wypowiedzieć się mogli, jakie są mocne i słabe strony gminnej oświaty oraz tego, jak wg poszczególnych grup wyglądać powinna modelowa szkoła marzeń, a jak nauczyciel XXI wieku?

   Odpowiedzi i wyobrażenia poszczególnych grup uczestników zostały poddane analizie, na podstawie której opracowano wstępne założenia do opracowania planu wspomagania rozwoju szkół w Gminie Jarosław.

   Debata oraz inne działania mające na celu dostosowanie szkół zarówno do oczekiwań uczniów i  ich rodziców, jak i do wymagań dotyczących kształcenia i nabywania kluczowych kompetencji, pomagać ma organom gminy do planowania i wprowadzania zmian w systemie oświaty, tak aby był on jeszcze bardziej konkurencyjny na rynku edukacyjnym.

 

Demografia i ekonomia

Obecnie w szkołach podstawowych i przedszkolach Gminy Jarosław uczy się blisko 1 100 dzieci. Jak podkreśla E. Pączka, sytuacja demograficzna gminy jest stabilna. A gmina dokłada starań, aby zminimalizować tendencję przenoszenia się uczniów do placówek miejskich. Poza staraniami Gmina Jarosław dokłada do oświaty także porą ilość środków. Przyznawana samorządom subwencja oświatowa jest bowiem niewystarczająca do utrzymania i rozwijania szkół wraz z bazą i zapleczem.

   W 2017 r. wysokość subwencji wyniosła niecałe 7,6 mln zł, całość wydatków związanych z oświatą to zaś ponad 12,9 mln zł. Podobna sytuacja ma miejsce w roku obecnym. Poziom subwencji określono na 7,97 mln zł, ogólne wydatki gminy na funkcjonowania oświaty to zaś 16,7 mln zł.

   Jak podkreśla R. Kałamarz wydatki związane z oświatą są obok pomocy społecznej, największą grupą wydatków w większości samorządów. Wójt podkreśla jednak, że na edukacji, która daje odpowiedni start w życie młodych ludzi, nie można oszczędzać.

– To inwestycja w przyszłość, która zawsze się opłaca – mówi R. Kałamarz. Podkreślając, że uczniowie szkół prowadzonych przez gminę liczyć mogą nie tylko na doskonałą jakość nauczania i warunki, jakich pozazdrościć im mogą koledzy z innych placówek. Gmina zapewnia im także pomoc materialną system stypendiów czy dofinansowania wycieczek. Samorząd jest już również w pełni przygotowany do wprowadzenia rządowego programu 300+.

 

Komentarze