Wszyscy za Wójtem

Autor: bk 29.06.2018 Nr: 26/2018
Wszyscy za Wójtem

Rada Gminy Roźwienica była jednomyślna przyznając Tomaszowi Kotlińskiemu, wójtowi gminy absolutorium za wykonanie budżetu na 2017 r. Radni przychylili się także do pozostawienia wynagrodzenia wójta na dotychczasowym poziomie.

XXXV sesja Gminy Roźwienica miała miejsce w czwartek, 14 czerwca. Podczas obrad radni zajęli się kilkoma projektami uchwał, w tym jednemu dotyczącemu udzielenia wójtowi Tomaszowi Kotlińskiemu absolutorium.

   Z przedstawionego radnym sprawozdania finansowego za poprzedni rok wynika, że dochody Gminy Radymno wykonane zostały w wysokości 100,8% planu (ok. 26,8 mln zł, względem zaplanowanych 26,59 mln zł). W tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 832 tys. zł (plan zakładał 708 tys. zł). Po strownie wydatków ogólne wykonanie wyniosło w poprzednim roku 93,7% (24,77 mln zł, względem planu na 26,43 mln zł). W tym wydatki majątkowe wykonano w kwocie 472 tys. zł (plan zakładał 554 tys. zł).

   Wykonanie planowanych finansów oraz pozytywne opinie Komisji Stałych Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej poprzedziły głosowanie nad przyjęciem absolutorium, za którym zagłosowali wszyscy, spośród 12 obecnych radnych.

   Sesja była tez okazją do dostosowania gminnych uchwał dotyczacych wynagrodzenia wójta do zmienionych niedawno wytycznych rządowych. Zaproponowała uchwała pozostawiająca wynagrodzenie wójta na niezmienionym poziomie (zmieniły się poszczególne składniki wynagrodzenia włodarz gminy, bez wpływu na ostateczną wysokość wynagrodzenia, które przed zmianą mieściło się w wysokościach nowych progów zarobków samorządowców) również przyjęta została przez radnych jednogłośnie.

Komentarze
Popularne