Nieodpłatna pomoc prawna na wyciągnięcie ręki

Jeśli masz problemy natury prawnej i potrzebujesz porady - SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - udzielanej przez doświadczonych prawników w punkcie prowadzonym przez Stowarzyszenie Sursum Corda, znajdującym się na terenie powiatu jarosławskiego.


Wprowadzone w 2015r. przepisy - dzięki współpracy rządu, samorządów, a także organizacji pozarządowych - mają zagwarantować bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelować zbyt często występującą barierę finansową do korzystania z profesjonalnych usług prawnych.

Ustawa szczegółowo określa krąg osób, które są uprawnione do skorzystania z darmowej pomocy prawnej. Niewątpliwie jest to grupa odbiorców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czy też ze względu na wiek wymagająca wsparcia w pokonywaniu wynikających z tego tytułu trudności. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, a spełniasz, któreś z poniższych kryteriów – zapraszamy do punktów:

  • młodzież do 26 roku życia,
  • osoby fizyczne którym w okresie ostatnich 12 m-cy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci, weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • kobiety w ciąży (tutaj zakres pomocy ograniczony jest do spraw związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

 

Zakres porad prawnych, których może udzielić adwokat lub radca prawny jest dość szeroki. Mając bezpośrednio za zadanie rozwiązywanie problemów życiowych osób uprawnionych, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje sprawy z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej, podatkowego, spadkowego, rzeczowego oraz związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a zakres tej pomocy obejmuje wszelkie czynności związane z przedsądowym etapem pomocy prawnej. Jedynymi wyjątkami, w której specjaliści dyżurujący w punktach nie mogą udzielić pomocy prawnej są sprawy podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Istotą porady prawnej jest przekazanie osobie uprawnionej wiadomości o treści prawa, jego wykładni i w praktyce jego stosowania, co oznacza, że w sytuacji, gdy rozwiązanie problemu prawnego będzie możliwe jedynie w drodze rozstrzygnięcia sądowego lub sądowo-administracyjnego, adwokat lub radca prawny będzie mógł pomóc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego tego rodzaju postępowanie lub też pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika.

Punkt ulokowany jest w różnych miejscowościach na terenie Powiatu, a mianowicie w: Wiązownicy, Radymnie oraz w Jarosławiu (punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda), a także w Chłopicach, Laszkach i w Pruchniku.

Pomoc prawna jest udzielana wg kolejności zgłoszeń w danym dniu , poza kobietami w ciąży, które mają pierwszeństwo. Nie trzeba się rejestrować – wystarczy przyjść z dokumentem potwierdzającym uprawnienie do skorzystania z pomocy.

Lokalizacja punktów i godziny ich otwarcia:

  • Urząd Gminy w Jarosławiu, ul. Piekarska 5

poniedziałki: w godz. 8:00 – 12:00,

  • Urząd Gminy w Wiązownicy, ul. Warszawska 15 

wtorki i piątki: w godz. 8:00 – 12:00,

  • Urząd Miasta w Radymnie, ul. Lwowska 20

Środy i czwartki: w godz. 8:00 – 12:00,

 

Projekt finansowany ze środków Powiatu Jarosławskiego. Więcej informacji na stronie: http://www.starostwo.jaroslaw.pl w zakładce: nieodpłatna pomoc prawna.

 

Komentarze
Popularne