Ile zarobią nowo wybrani radni?

Autor: erka 23.11.2018 Nr: 47/2018
Ile zarobią nowo wybrani radni?

Pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin i powiatów oraz sejmików województw zostaną zwołane przez komisarzy wyborczych między 19 i 23 listopada. Radni pełnią swoje funkcje społecznie, ale przysługuje im dieta i zwrot kosztów podróży służbowych. Dieta radnego w 2019 r. wyniesie maksymalnie 2 684,13 zł miesięcznie.

Zasady naliczania diet i zwrotu kosztów podróży ustalają rady gmin. Zrobią to na pierwszych sesjach. Muszą jednak pamiętać, że maksymalna wysokość nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności określanej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W przyszłym roku kwota bazowa zostanie na obecnym poziomie i wyniesie 1 789,42 zł. Wysokość diety zależy też od wielkości gminy i pełnionej przez radnego funkcji. 

W gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców (miasto Jarosław i Przeworsk) będzie to najwyżej 75 proc. tej kwoty, czyli około 2 013 zł. Natomiast w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców – radni będą mogli otrzymywać świadczenie, które nie przekroczy 50 proc. maksymalnej wysokości diety (1 342 zł). Reguluje to rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Również w przypadku powiatów, w analogicznym rozporządzeniu, przewidziano widełki. Radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 100 proc. maksymalnej wysokości diety (2 684,13 zł) w powiatach powyżej 120 tys. mieszkańców. W tej grupie jest powiat jarosławski. W powiatach, w których liczba ludności mieści się w przedziale 60 tys. - 120 tys., dieta ta nie może być wyższa niż 85 proc. kwoty maksymalnej (2 281,51 zł). Tak będzie w powiecie przeworskim.

Dodatkowo diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich są wolne od podatku dochodowego. Pod warunkiem, że nie przekraczają miesięcznie kwoty 3 tys. zł.

Dla przypomnienia: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. - 21, a w gminach do 100 tys. – 23. W gminach do 200 tys. mieszkańców zasiada 25 radnych, a następnie po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych.

W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 tys. mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do 2 mln mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców.

Komentarze
Popularne
Komentowane