Mieszkańcy chcą bliżej siebie stacji pogotowia

Autor: 18.01.2019 Nr: 3/2019
Mieszkańcy Sieniawy i Adamówki wielokrotnie podnosili, że jest potrzeba stacjonowania karetki w tej części powiatu.
Mieszkańcy Sieniawy i Adamówki wielokrotnie podnosili, że jest potrzeba stacjonowania karetki w tej części powiatu.

Gmina Adamówka jest najbardziej wysuniętą na północ gminą w powiecie przeworskim. Zdarzało się, że czas oczekiwania na karetkę wynosił tu nawet godzinę. Mieszkańcy już nie raz wspominali o konieczności utworzenia stacji pogotowia bliżej nich. Podobnie myśli Sieniawa. Zarząd Powiatu złożył w tej sprawie wniosek do Wojewody, ale nie wiadomo jeszcze jakie będą decyzje.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać będą nowe wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz umowy na udzielanie świadczeń przez zespoły ratownictwa medycznego. Umowy te NFZ będzie zawierał z dysponentami na dany rejon operacyjny, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego. Wojewoda Podkarpacki przekazał starostom powiatów projekt „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa podkarpackiego” celem zaopiniowania. Według planu, na terenie powiatu przeworskiego działać będą trzy zespoły ratownictwa medycznego – dwa w Przeworsku i jeden w Kańczudze.

W ocenie Zarządu Powiatu Przeworskiego w planie nie została uwzględniona specyfika ukształtowania powiatu przeworskiego. Rzeczywisty czas oczekiwania na karetkę pogotowia w gminie Sieniawa i Adamówka przekracza wyznaczone standardy – podkreśla wicestarosta Jerzy Mazur.

   Wyjaśnia, że o ile do miejscowości położonych przy głównej drodze 835 dojazd jest możliwy w określonym czasie, to do głębiej położonych miejscowości już niekoniecznie. Do Zarządu Powiatu wpłynęły jednocześnie wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa oraz Wójta Gminy Adamówka o utworzenie na terenie tych gmin punktu stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego.

Zwróciliśmy się do Wojewody Podkarpackiego z prośbą o utworzenie w Sieniawie takiego punktu z dodatkowym zabezpieczeniem technicznym i etatowym. Miałby on obsługiwać gminy położone w północno-wschodniej części powiatu przeworskiego, a także gminy powiatów sąsiednich – jarosławskiego i leżajskiego. Do granic gminy Wiązownica mamy 5 kilometrów, do gminy Leżajsk też ok. 5 km – dodaje J. Mazur.

   Zadania zespołów ratownictwa medycznego są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie. Na dzień dzisiejszy nie jest znane stanowisko wojewody w tej sprawie. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś zadeklarował zapewnienie punktu lokalowego wraz z kosztami jego utrzymania dla stacjonowania karetki. Mieściłby się w nowej strażnicy OSP w Sieniawie.

   Kilka lat temu stacja pogotowia ratunkowego została utworzona w Kańczudze, dokładnie z tych samych powodów. O powodzeniu akcji ratunkowej często decydują minuty, dlatego obecność karetki w Sieniawie znacznie skróciłaby czas dojazdu zespołu ratunkowego do pacjentów północy powiatu i wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa. Czy wojewoda weźmie te argumenty pod uwagę?

Komentarze