Jednogłośnie za budżetem gm. Pawłosiów

Autor: erka 31.01.2020 Nr: 5/2020
Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów (drugi z lewej) ma nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zaplanowane na bieżący rok zadania.
Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów (drugi z lewej) ma nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zaplanowane na bieżący rok zadania.
Fot. UG

Radni gminy Pawłosiów nie mieli uwag i plan finansowy na bieżący rok przyjęli jednogłośnie. Dochody gminy przyjęto na poziomie 39,6 mln zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 40,2 mln zł.

Przed uchwałą Rady Gminy Pawłosiów zebrani zapoznali się z pozytywną opinią Komisji Planowania i Budżetu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W głosowaniu wszyscy uznali, że plan finansowy jest przygotowany optymalnie. Wójt Mariusz Reń podziękował radzie za podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz za zaufanie, życzliwość i jednomyślność. Wyraził też nadzieję, że dzięki dobrej współpracy i zrozumieniu radnych, wszystkie zaplanowane zadania zostaną zrealizowane.

Przyjęte na poziomie ponad 39,6 mln zł dochody gminy składają się z dochodów bieżących w wysokości prawie 36 mln zł oraz dochody majątkowe stanowiące 3,6 mln zł. Największe tegoroczne wydatki stanowią świadczenia rodzinne, wychowawcze i opieka społeczna. Na ten cel zabezpieczono kwotę 12,9 mln zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty wynoszą 9,2 mln zł. Wyodrębniono fundusz sołecki na realizację zaplanowanych przez poszczególne sołectwa przedsięwzięć, łączna kwota to 297 tys. zł. Zabezpieczono  również środki na poprawę stanu technicznego dróg gminnych oraz oświetlenia ulicznego.

Podczas sesji otwierającej nowy rok budżetowy radni przyjęli także uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pawłosiów na lata 2020-2027, uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej. Ponadto zatwierdzili plan pracy  rady gminy oraz jej stałych komisji na kolejny rok, a także Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane