Absolutoria niemal jednogłośne

Autor: ek 31.07.2020 Nr: 31/2020

Mieszkańcy poprzez głosy swoich radnych docenili pracę starostów, burmistrzów oraz wójtów. Absolutoria z wykonania budżetu, mimo opóźnienia zapadały niemal jednogłośnie. Poniżej prezentujemy kilka z nich. Kolejne zamieścimy w najbliższych numerach GJ.

Jednogłośnie udzielone wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu  otrzymał Stanisław Kłopot, starosta jarosławski. 23. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się 29 czerwca br. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 164 mln 450 tys. zł zostały wykonane w kwocie 164 mln 912 tys. zł, tj.100,3% planu. Plan wydatków budżetu powiatu wynosił 178 mln 488 tys. zł i został wykonany w kwocie 170 mln 766 tys. zł, co stanowi 95,7%. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 154 mln 284 tys. zł zostały wykonane w kwocie 146 mln 820 tys. zł, tj. 95,2%. Z kolei wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 24 mln 204 tys. zł zostały wykonane w kwocie 23 mln 945 tys. zł i stanowią 98,9% planu. Planowane na 2019 rok przychody w kwocie 6 mln 78 tys. zł  wykonano w wysokości 15 mln 17 tys. zł, tj. 247,1%, a rozchody planowane w  kwocie 5 mln 200 tys. zł wykonano w 100%. Realizacja budżetu zamknęła się na koniec roku nadwyżką w kwocie 7 mln 178 tys. zł.

 

Miasto Jarosław

Waldemar Paluch, burmistrz Miasta Jarosławia otrzymał absolutorium 29 czerwca br. podczas sesji zdalnej. Głównym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania, poprzedzone przedstawieniem „Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2019” zilustrowanego prezentacją przygotowaną przez burmistrza Waldemara Palucha oraz debatą nad raportem, w której mogli wziąć udział również mieszkańcy Miasta. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław, sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 rok oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2019 rok. Po pozytywnym rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Komisja Rewizyjna przedstawiła swoje pozytywne stanowisko dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2019 rok. Radni po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie większością głosów udzielili Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu dochody gminy wykonano w kwocie 181 mln 597 tys. zł, co stanowi 96,7 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie 173 mln 151 tys. zł, co stanowi 100,8 %. Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 182 mln 962 tys., co stanowi 92%, w tym wydatki bieżące w kwocie 161 tys. 213 tys. zł, tj. 95,8%.

 

Gmina Pawłosiów

Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów dostał absolutorium jednogłośnie. Sesja absolutoryjna odbyła się 16 lipca br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Pawłosiowie. Głównym punktem porządku obrad była ocena realizacji ubiegłorocznego budżetu. Po omówieniu Raportu o stanie Gminy Pawłosiów oraz przeprowadzonej debacie Rada jednogłośnie udzieliła wotum zaufania wójtowi. Następnie, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz przeprowadzonej dyskusji na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu, radni jednogłośnie udzielili absolutorium za 2019 rok Wójtowi Gminy Pawłosiów. 

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu dochody gminy wykonano w kwocie 34 mln 314 tys. zł, co stanowi 96% planu, w tym dochody bieżące w kwocie 33 mln 756 tys. zł, tj. 99,1% planu. Wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 32 mln 897 tys. zł, co stanowi 89,3% planu, w tym wydatki bieżące w kwocie 31 mln 400 tys. zł, tj. 94,1% planu.

 

Gmina Wiązownica

Jednogłośne absolutorium podczas sesji Rady gminy, która odbyła się w środę, 15 lipca otrzymał również Marian Jerzy Ryznar, wójt Gminy Wiązownica. Absolutoryjną procedurę poprzedziło omówienie raportu o stanie gminy, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Wiązownica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz głosowanie nad uchwałą o wotum zaufania dla wójta. Podobnie jak przy wotum zaufania, 11 radnych jednomyślnie oddało swój głos za udzieleniem wójtowi absolutorium. Za decyzją tą przemawiały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiązownica, a także dobre wykonanie budżetu za 2019 rok na poziome 96,3 % po stronie planu oraz 94,2% planu po stronie wydatków.

   Podczas każdej z sesji nie obyło się bez podziękowań za ciężką całoroczną pracę. 

 

Komentarze
Popularne
Komentowane