STRONA GWNA
                                   FORUM
                                ALBUM ZDJ
                             UYTKOWNICY
                          FAQ   BBCode
                       STATYSTYKI
                   

 

 Szukaj • Grupy • Rejestracja • Zaloguj • Chat

Poprzedni temat :: Nastpny temat
Co s³ychaæ w Radymnie????
Autor Wiadomo

sprinter 

Doczy: 02 Sty 2008
Posty: 4

  Wysany: 5 Marzec 2008, 10:37   Co s³ychaæ w Radymnie????

Je¿eli wiesz, ¿e co¶ ciekawego dzieje siê w Radymnie, daj nam znaæ, a opiszemy to w Gazecie Jaros³awskiej.
_________________
(w Gazecie jako ho)
 
     

sprinter 

Doczy: 02 Sty 2008
Posty: 4

Wysany: 15 Padziernik 2008, 10:03   

500 wy¶wietleñ, i zero odpowiedzi.
Czy to mo¿liwe ¿eby tam nic siê nie dzia³o?
Mo¿e jednak kto¶ odwa¿y anonimowo odezwaæ siê na maila - h.ochmanski@jaroslawska.pl

Pozdrawiam!
_________________
(w Gazecie jako ho)
 
     

Kamciu86 
Moderator


Wiek: 32
Doczy: 25 Mar 2009
Posty: 459
Skd: Nielepkowice

Wysany: 26 Sierpie 2009, 10:09   

no co mo¿e tam faktycznie siê nic nie dzieje :D
 
     

chagall

Doczy: 14 Sty 2010
Posty: 18

Wysany: 20 Kwiecie 2010, 20:53   

oj dzieje siê dzieje, niemal codziennie jest imprezka w parku, zapraszamy z w³asnym alkoholem, demolowanie, opluwanie, kurwowanie, malowanie, sikanie we w³asnym zakresie, ale zapewnione. Je¶li kto¶ siê krepuje mo¿e zmieniæ miejscówkê, na zeku jest odpowiedni teren na miejskiej pla¿y. Tu do g³ównych atrakcji oprócz grilla nale¿y picie w du¿ych ilo¶ciach, a po spo¿yciu w ramach zawodów kto wiêcej zbije t³uczenie szk³a w piaskownicy oraz boiskach do siatkówki i pi³ki pla¿owej. Oczywi¶cie w przerwach mo¿na siê za³atwiæ do piaskownicy, bo skoro jest zakaz wprowadzania psów to kto¶ ten piasek zasikaæ musi. Na koniec warto wrzuciæ do wody ogrodowe plastikowe krzes³a, jaki¶ transporter po wódzi itd. Rozpieprzyæ worki ze ¶mieciami, skoro miasto nie sprz±ta to mo¿e same siê zutylizuj±, poza tym krajobraz jaki¶ taki mêtny, ¶miecie zawsze dodadz± jakiego¶ kolorytu. Jakby komu¶ by³o ma³o to mo¿e siê przespacerowaæ miejskim dreptakiem wzd³u¿ rzeki Rady, jak bêdzie mia³ szczê¶cie to trafi na aktualne ¶cieki przepompowywane do rzeki przez okolicznych mieszkañców. Chcecie wiêcej? hmm, to mo¿e zdemolujemy komu¶ drewniany budyneczek tu¿ przy pla¿y, stoi tak samotnie i nikt tam nie zagl±da, policja skrupulatnie patroluje spokojne osiedlowe ulice bo a nu¿ bêdzie mo¿na komu¶ swoj± si³ê zamanifestowaæ. Na szczê¶cie nad zekiem siê nie pojawia, spokojna g³owa, to nie jest teren miejski, przynajmniej przez 10 miesiêcy w roku nikt siê do niego nie przyznaje.Jeszcze jedno, gdyby kto¶ szuka³ miejsca na dzikie wysypisko ¶mieci, zapraszamy. Wprawdzie coraz mniej wolnego miejsca bo sporo zajmuj± wêdkarze, tak oni te¿ tu baluj± i to ostro, co prawda mniej pij± , ale du¿o jedz± i zazwyczaj to co po jedzeniu zostaje zapominaj± zabraæ do domu. Pozostaje jeszcze przestrzec przed zapuszczaniem rowerem dooko³a zeku, bo tu teren posiadaj± my¶liwi,tak ma³o terenu do polowañ ostatnio ¿e musz± to robiæ w mie¶cie, cdn...
 
     

sseerr 

Doczy: 07 Maj 2009
Posty: 101
Skd: Radymno

Wysany: 26 Kwiecie 2010, 10:27   

chagall, bardzo chêtnie siê z tob± zgodzê, te¿ mam do¶æ tego syfu a jeszcze bardziej do¶æ, ¿e nikt nic z tym nie robi. Trochê ostre s³owa co do wêdkarzy bo w regulaminie wêdkarstwa jest wzmianka o sprz±taniu stanowiska przed i po, wiêc kto siê tego nie trzyma nie mo¿na go nazwaæ wêdkarzem. Co do wandalizmu te¿ by³em kiedy¶ m³ody i wstyd siê przyznaæ, ale w 50% te¿ tak postêpowa³em z czego dzisiaj wnioski. W Radymnie nie ma nic do roboty nic kompletnie. Nie ma zlotów, klubów, stowarzyszeñ itp. Jak tu rozwin±æ skrzyd³a. Wczoraj by³em np. w Nowej Dêbie Miast 11tys a impreza motocross na naprawdê du¿ym poziomie. A w Radymnie wiejski dni z udzia³em pracowników Domu Kultury, którzy chyba zaw³aszczyli sobie ca³y budynek dla w³asnych potrzeb. Duzo by pisaæ!!!
_________________
www.radymnianin.pl
d a r m o w e o g ³ o s z e n i a
 
     

chagall

Doczy: 14 Sty 2010
Posty: 18

Wysany: 27 Kwiecie 2010, 10:53   

Nawi±zuj±c do wêdkarzy mia³em na my¶li tych przyjezdnych, nie wiem na jakich zasadach zwi±zek dzier¿awi od miasta zalew, ale ten syf który z roku na rok siê powiêksza na cyplu zwanym potocznie ZHP to dramat. Gospodarka komunalna tam nie zagl±da, a sprz±taæ nie ma komu. Kolejnym terenem gdzie wypada³oby pos³aæ sprz±taj±cych jest obszar ³±k przy trasie na Korczow±. Bêd±c niedawno w Urzêdzie Miasta zobaczy³em ile ludzi stoi do kasy po zasi³ek mops-owski. Kurde, przecie¿ to s± zdrowi ludzie, zagoniæ to do sprz±tania, skoro pracy nie mog± dostaæ. Nie wiem czy nasz Burmistrz s³ysza³ co to roboty interwencyjne? Ponoæ mo¿na nawet na takie roboty uzyskaæ dotacjê. Znaj±c jednak nasz za¶cianek nie chce sobie robiæ wrogów z ta³atajstwa, przecie¿ to jest si³a wyborcza. Co do wiejskich, idiotycznych imprez to nawet siê nie wypowiadam, nie mogê bo ju¿ dawno nie chodzê, a to co s³yszê z ust znajomych powiela³ nie bêdê.
Pozosta³o jeszcze kilka refleksji o których napiszê w pó¿niejszym terminie.
 
     

sseerr 

Doczy: 07 Maj 2009
Posty: 101
Skd: Radymno

Wysany: 28 Kwiecie 2010, 10:23   

chagall, Wiesz dobrym patentem by³o by zabranie ¿uli z parku do zbierania ¶mieci na zeku. Ka¿dy by³ by szczê¶liwy. A pomy¶leæ co bêdzie jak ruszy jaki¶ hotel nad zekiem 2x wiêcej ¶mieci. A tak naprawdê to czego na zeku nie ma ani jednej ³awki, kibla czy przebieralni, dlaczego jest jedna ma³a pla¿a gdzie mie¶ci siê tylko 80% ludzi. Poza tym ³awki s± tylko w parku. Jeszcze dodam ¿e strona www.radymno.pl to wielka pora¿ka ju¿ wioski czy gminy maj± leprze, a na pewno kto¶ kasê za to zwija.
_________________
www.radymnianin.pl
d a r m o w e o g ³ o s z e n i a
 
     

quba

Doczy: 30 Gru 2006
Posty: 11

Wysany: 28 Kwiecie 2010, 10:59   

odniosê siê do wypowiedzi powy¿ej www.radymno.pl jak widzisz to jest BIP a nie strona urzêdu wiêc nie myl pojêæ a BIPy w Polsce wszystkie prawie tak samo wygl±daj± wiêc ten z Radymna nie odbiega temu z innego miasta :)
 
     

sseerr 

Doczy: 07 Maj 2009
Posty: 101
Skd: Radymno

Wysany: 28 Kwiecie 2010, 12:33   

to tez ja wiem co to jest bip a radymno swojej strony nie posiada a pod domen± radymno.pl powinna sie taka strona zjadowac :)
_________________
www.radymnianin.pl
d a r m o w e o g ³ o s z e n i a
 
     

Tapir 

Wiek: 39
Doczy: 07 Lut 2010
Posty: 2
Ostrzee:
 2/3/6

Wysany: 26 Maj 2010, 13:18   

Hmm oprucz nowego salonu fryzjerskiego na ul. Lwowska 24 nic ciekawego sie nie dzieje :) ...

fakt mogla by byc jakas strona prezentujaca radymno z tej lepszej strony :)
_________________
 
     

chagall

Doczy: 14 Sty 2010
Posty: 18

Wysany: 26 Padziernik 2010, 15:08   

Witam ponownie :twisted: dzi¶ postanowi³em siê z Wami podzieliæ kilkoma nurtuj±cymi mnie pytaniami. Jak znakomit± wiêkszo¶æ cieszy mnie w Radymnie ka¿da inicjatywa , zarówno kulturalna jak i gospodarcza i w zwi±zku z tym postanowi³em przyjrzeæ siê kilku których nie sposób przeoczyæ. Mianowicie zainteresowa³ mnie nowy budyneczek stawiany w miejskim skwerze zielonym przy ulicy Lwowskiej. Fama niesie ¿e bêdzie on pe³ni³ jak¿e oczekiwan± spo³ecznie funkcjê ciastkarni, ale do rzeczy, nie mam nic przeciwko idei tudzie¿ inicjatywie gospodarczej, natomiast mam ju¿ do¶æ jednego, stawiania w naszym mie¶cie bez ³adu i sk³adu kurników gdzie popadnie, tylko dlatego ze kto¶ sobie biznesik umy¶li³. Ludzie na lito¶æ Boska... Lata w których w centrum miasta stawiono blaszaki i targowiska ju¿ dawno minê³y!!! Tu w dodatku stawia siê w skwerze zielonym gdzie prosi³oby siê kilka nasadzeñ aby zas³oniæ pewne s±siedztwo , a nie stawianie w±tpliwego estetycznie baraku! Zastanawia mnie kto na to wydaje pozwolenie? Gdzie jest miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego? kto go tworzy ? i kto wydaje decyzje o warunkach zabudowy i w koñcu kto projektuje takie syfy?
Okazuje siê ¿e odpowiedzi± na nurtuj±ce mnie pytanie jest jedna lub dwie osoby. Kto? to moi drodzy mo¿ecie ³atwo sprawdziæ w UM :mrgreen: oraz pó¿niej na tablicy informacyjnej poszczególnych inwestycji. Pozostaje obecnemu Burmistrzowi pogratulowaæ upiêkszania naszego miasta oraz ochoczego wsparcia ka¿dej inicjatywy gospodarczej i ich lokalizacji, choæby najbardziej absurdalnej!
PS>cdn. :twisted:
 
     

BOGDAN39 

Doczy: 07 Lis 2010
Posty: 17

Wysany: 8 Listopad 2010, 20:00   

chagall co tam kurnik dobrze ze zas³onili to co za p³otem z ty³u.
Pamiêtasz jak to wygl±da³o kiedy¶?
Choæ wygl±d obecny nie napawa optymizmem to po zas³onieniu drzewami nabierze to jakiego¶ wygl±du znamiona zacienionej oazy.
Choæ droga jest bardzo blisko.
znam temat ale nie wiem co w³a¶ciciel zamierza.
mam mieszane uczucia.
 
     

chagall

Doczy: 14 Sty 2010
Posty: 18

Wysany: 11 Listopad 2010, 12:45   

Bogdan oczywi¶cie, ale... Przyjrza³em siê tej sprawie bli¿ej, popyta³em osoby znaj±ce siê na budownictwie i s± mocno zdziwione form± oraz lokalizacj± tego kurnika. Generalnie to podchodz± do tego humorystycznie bo ju¿ od dawna uwa¿aj± ¿e w naszym mie¶cie jest syf i tandeta. Ludzie jaraj± siê Galeri± Radymno która jest ¶miesznym domkiem bez ³adu i sk³adu, okazuje siê ¿e decyzje o warunkach zabudowy w naszym mie¶cie wydaje Pani Architekt która jest ¿on± projektanta tego badziewia. Nie trzeba by¶ architektem aby oceniæ ¿e ta kamienica nie jest wspó³czesna architektur± jak równie¿ nie nawi±zuje form± , elewacj± do okolicznych kamienic , a wiêc nie wpisuje siê w kontekst. Jedynym walorem jest kontrast do tych zaniedbanych kamienic, których nikt nie remontuje. Jest ¶miesznym wiejskim budyneczkiem w stylu remiz stra¿ackich czy te¿ domów ludowych uszlachetnionym delikatnie kamieniem. Wiêc jak to jest ¿e ta sama Pani wydaje decyzje na inne budynki w tym mie¶cie które przypadkiem projektuje jej m±¿? Nie mia³bym nic przeciwko temu gdyby to co projektuje przynajmniej w ma³ym stopniu wprowadza³o jaki¶ walor do naszego miasteczka.
 
     

BOGDAN39 

Doczy: 07 Lis 2010
Posty: 17

Wysany: 13 Listopad 2010, 21:01   

:???:
 
     

Dariusz Frugh

Doczy: 26 Kwi 2013
Posty: 394
Ostrzee:
 4/3/6

Wysany: 21 Luty 2014, 21:30   Re: Co s³ychaæ w Radymnie????

sprinter napisa/a:
Je¿eli wiesz, ¿e co¶ ciekawego dzieje siê w Radymnie, daj nam znaæ, a opiszemy to w Gazecie Jaros³awskiej.


Zablokowano mo¿liwo¶æ zapoznania siê z tre¶ci± archiwalnych protoko³ów z sesji. Zamiast deklarowanych PDF-ów ¶ci±gaj± siê zawirusowane pliki. Zajmiesz siê tym?

http://radymno.biuletyn.n...cmPokaz-328.htm
_________________
Wszystko jest na wspak: szko³y depcz± naukê, religie niszcz± duchowo¶æ, media gwa³c± umys³, a moderatorami s± trolle.
Dom z³y - Jaros³aw
 
     
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Nie moesz ciga zacznikw na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group  template created by szpak 

Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapyta do SQL: 13