Wyszukiwarka

Liczba znalezionych artykułów: 311
 • Regionalna Izba Obrachunkowa ma sprawdzić, czy jarosławskie Centrum Kultury i Promocji nie złamało prawa kupując wino. Taką uchwałę podjęła Rada Miasta. Część radnych zarzuca także nadmierne wydatki m.in. drogi catering....
 • Prawie 7 milionów złotych przeznaczyli radni powiatu jarosławskiego na remonty i modernizacje dróg w tym roku. Decyzja zapadła 27 lutego. Doliczając do tych pieniędzy dotacje z różnych źródeł oraz wsparcie z gmin na...
 • 29.06.2007
  Miniona niedziela obfitowa?a w imprezy ró?nego rodzaju. Ka?dy móg? sp?dzi? ca?e popo?udnie i wieczór i znale?? odpowiedni? dla siebie rozrywk?.
 • Piotr Rubik jest kompozytorem muzyki instrumentalnej, filmowej i teatralnej oraz multiinstrmunetalist?. Jest autorem wielu kompozycji. Najwi?ksz? jednak popularno?? da?a mu muzyka do oratorium Tu es Petrus.
 • Pod takim tytu?em odby? si? w ubieg?y poniedzia?ek koncert oratorium ?Tu es Petrus? autorstwa Zbigniewa Ksi??ka i Piotra Rubika.
 • Pierwszy zdarzy? si? oko?o 10.00 na ul. 3-go Maja.
 • 25.06.2007
  Z powodów zdrowotnych jego podró? ko?czy?a si? gdzie? po drodze. Zamiast w S?dzie, l?dowa? w szpitalu. Jednak w kolejnych podró?ach oskar?ony dociera? coraz bli?ej Jaros?awia. Wcze?niejsza podró? zako?czy?a si? w szpitalu w...
 • Tak uwa?a Zenon Karwat, przysz?y spadkobierca domów po?o?onych przy ul. 3-go Maja. Dwa domy, b?d?ce w?asno?ci? dziadka i jego rodze?stwa, zamieszka?e s? przez lokatorów. Zarz?dza nimi Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i...
 • 25.06.2007
  W czwartek 17 sierpnia z nieustalonych przyczyn zapali?a si? drewniana stodo?a w ?wiebodnej. Straty oszacowano na 8.000 z?.
 • 25.06.2007
  Ca?e zdarzenie obserwowa? jego ojciec, ukryty na dachu s?siaduj?cego z domem Pro?bów budynku. Na podstawie tego opisu, który jak twierdzi Henryk Janicki zosta? przez jego ojca przes?any do Instytutu Pami?ci Narodowej,...
 • Prace rozpoczn? si? na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika. Koniec przewidywany jest w marcu przysz?ego roku.
 • 25.06.2007
  Organizatorem XVI Zlotu Motocykli Ci??kich i Zabytkowych ?Jaros?aw ? Radawa 2006? by? Jaros?awski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.
 • 25.06.2007
  Zwi?zek Wyznaniowy Gmin ?ydowskich wyst?pi? o przywrócenie w?asno?ci budynków. Chodzi o kilkana?cie obiektów po?o?onych w Jaros?awiu, które dawniej by?y ich w?asno?ci?.
 • 25.06.2007
  Miniona niedziela obfitowa?a w imprezy ró?nego rodzaju. Ka?dy móg? sp?dzi? ca?e popo?udnie i wieczór i znale?? odpowiedni? dla siebie rozrywk?.
 • Piotr Rubik jest kompozytorem muzyki instrumentalnej, filmowej i teatralnej oraz multiinstrmunetalist?. Jest autorem wielu kompozycji. Najwi?ksz? jednak popularno?? da?a mu muzyka do oratorium Tu es Petrus.
Popularne